More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Podle Ústavy CR soudní moc vykonávají jménem republiky:
nezávislé soudy
pracovníci justice a státních zastupitelství
státní zastupitelství
2. Podle Listiny základních práv a svobod je zpusobilý mít práva:
každý
každý starší 15 let
každý starší 18 let
3. K plnení úkolu podle zákona o obecní policii nebo podle zvláštního zákona v obci, kde je vyhlášen „krizový stav“, jsou oprávneni uzavrít verejnoprávní smlouvu o poskytnutí strážníku:
rady obcí
zastupitelstva obcí
starostové obcí
4. Podle zákona o obecní policii obecní policie mimo jiné:
provádí živnostenskou kontrolu
se nepodílí na prevenci kriminality v obci
provádí dohled nad dodržováním cistoty na verejných prostranstvích v obci
5. Podle zákona o obecní policii uchazec o zamestnání strážníka, cekatel nebo strážník není bezúhonný, pokud:
spáchal trestný cin
je proti nemu vedeno trestní stíhání pro trestný cin
byl pravomocne odsouzen pro úmyslný trestný cin
6. Podle zákona o obecní policii uchazec o zamestnání strážníka, cekatel nebo strážník je povinen osobe, která jménem obce jedná v pracovneprávních vztazích do 15 dnu ode dne zahájení trestního stíhání oznámit, že proti nemu bylo zahájeno trestní stíhání, a to:
ústne
písemne
písemne nebo ústne
7. Spolehlivým podle zákona o obecní policii není mimo jiné ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovane pravomocne uznán vinným z prestupku nebo jednání, které má znaky prestupku: ...jestliže jeho jednání, kterým spáchal prestupek nebo které má znaky prestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle zákona o obecní policii.
podle zákona o silnicním provozu
proti verejnému porádku
na úseku školství a výchovy mládeže
8. Podle zákona o obecní policii muže platnost osvedcení o splnení stanovených odborných predpokladu odejmout z duvodu v tomto zákone uvedených:
Ministerstvo vnitra
osoba rídící obecní policii
krajský úrad
9. Podle zákona o obecní policii obec muže prevést strážníka k výkonu práce cekatele nebo jiného zamestnance obce ode dne zahájení:
disciplinárního rízení
správního rízení o odnetí osvedcení
prestupkového rízení
10. Podle zákona o obecní policii provádí-li strážník zákrok nebo úkon k plnení úkolu obecní policie spojený se zásahem do práv a svobod osoby a povaha nebo okolnosti zákroku nebo úkonu to dovolují:
je povinen ji poucit o jejích právech
je povinen ji poucit o jejích právech pouze v prípade použití služební zbrane
není povinen ji poucit
11. Podle zákona o obecní policii nosí strážník identifikacní císlo:
na náramenících stejnokroje
pod odznakem obecní policie na pravé strane prsou
na levé strane prsou
12. Podle zákona o obecní policii se nášivka s názvem obce nosí:
na záloktí levého rukávu stejnokroje
pod odznakem obecní policie
na levé strane prsou
13. Podle zákona o obecní policii je strážník povinen oznámit podezrení, že byl spáchán prestupek nebo jiný správní delikt:
Verejnému ochránci práv
príslušnému orgánu, do jehož pusobnosti projednání tohoto prestupku nebo správního deliktu patrí
státnímu zástupci
14. Od osoby, která muže prispet k objasnení skutecností duležitých pro odhalení prestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištení skutecného stavu veci, je strážník podle zákona o obecní policii:
oprávnen požadovat potrebná vysvetlení
povinen požadovat potrebná vysvetlení
povinen vyžádat svedeckou výpoved
15. Podle zákona o obecní policii je strážník oprávnen vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost mimo jiné:
na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištení totožnosti právní zájem
výhradne na žádost obcana CR, ale jen pokud mu byla touto osobou zpusobena škoda
na žádost kohokoliv i bez udání duvodu
16. Podle zákona o obecní policii strážník není oprávnen predvést na Policii CR osobu:
u které se pri zjištování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou policií nebo osobou pohrešovanou
která pres opetovnou výzvu strážníka pokracuje v jednání narušujícím verejný porádek nebo ohrožujícím život nebo zdraví jiných osob anebo své vlastní nebo majetek a nelze ji jiným zpusobem v takovém jednání zabránit
která muže po poskytnutí nezbytné soucinnosti strážníka svou totožnost prokázat
17. Osobu, u které se pri zjištování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou Policií CR nebo osobou pohrešovanou, je strážník oprávnen podle zákona o obecní policii:
predat státnímu zastupitelství
omezit na osobní svobode
predvést na Policii CR
18. Technický prostredek k zabránení odjezdu vozidla nelze podle zákona o obecní policii použít mimo jiné, jde-li o vozidlo, které je:
viditelne oznaceno jako vozidlo ozbrojených sil
soukromým vozidlem príslušníka ozbrojených sil
vozidlem ústredního orgánu státní správy, i když takto není oznaceno
19. Technický prostredek k zabránení odjezdu vozidla nelze podle zákona o obecní policii použít (s výjimkou prípadu, kdy je použit v rámci zákroku proti osobe, jejíž osobní svoboda má být omezena), mimo jiné jde-li o vozidlo, viditelne oznacené jako vozidlo:
invalidy
soukromé bezpecnostní služby
autoškoly
20. Podle zákona o obecní policii úder služební zbraní, hrozba namírenou služební zbraní a varovný výstrel ze služební zbrane se mezi donucovací prostredky:
radí
radí mimo varovný výstrel ze služební zbrane
neradí
21. Podle zákona o obecní policii slzotvorné prostredky, obušek a pouta se mezi donucovací prostredky:
neradí
radí mimo slzotvorné prostredky
radí
22. Podle zákona o obecní policii, za podmínek krajní nouze a nutné obrany, strážník:
není oprávnen použít služební zbran
je oprávnen použít služební zbran
je oprávnen použít služební zbran pouze proti pachateli zvlášt závažného trestného cinu
23. Podle zákona o obecní policii jestliže strážník zjistí, že pri použití donucovacích prostredku došlo ke zranení osoby, je mimo jiné povinen:
bezprostredne vyrozumet státního zástupce
okamžite prerušit zákrok
jakmile to okolnosti dovolí poskytnout zranené osobe první pomoc a zajistit lékarské ošetrení
24. Podle zákona o obecní policii obec odpovídá za škodu osobe, která poskytla pomoc strážníkovi:
i bez jeho žádosti nebo jeho vedomí
na jeho žádost nebo s jeho vedomím
pouze na jeho žádost
25. Podle zákona o obcích muže obec obecne závaznou vyhláškou, vydanou v samostatné pusobnosti mimo jiné stanovit, které cinnosti, jež by mohly narušit verejný porádek v obci, lze vykonávat pouze:
za dozoru urceného pracovníka obce
za výslovného souhlasu Policie CR
na místech a v case vyhláškou urcených
26. Podle zákona o obcích muže obec právnické osobe a fyzické osobe, která je podnikatelem, a která poruší povinnost stanovenou právním predpisem obce, uložit:
pokutu do 200 000 Kc
blokovou pokutu do 100 000 Kc
pokutu do 50 000 Kc
27. Podle zákona o krajích je dnem vyhlášení narízení kraje:
patnáctý den vyvešení na úrední desce krajského úradu
den vyhlášení ve Sbírce zákonu
den rozeslání príslušné cástky Vestníku právních predpisu kraje
28. Právo každého pokojne se shromaždovat:
je upraveno v zákone c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu
není upraveno žádným zákonem
je upraveno v zákone c. 84/1990 Sb., o právu shromaždovacím, ve znení pozdejších predpisu
29. Podle zákona o právu shromaždovacím predchozího povolení obecního úradu, povereného obecního, krajského úradu nebo Ministerstva vnitra ke shromáždení:
je treba jen v prípade, kdy se shromáždení zúcastní více než 50 osob
je treba vždy
není treba
30. Shromáždení související s poskytováním služeb se ve smyslu zákona o právu shromaždovacím za shromáždení:
považují v prípade, kdy jsou konána verejne
považují
nepovažují
31. Shromáždení ve smyslu zákona o právu shromaždovacím muže mimo jiné svolat obcan starší:
21 let
18 let
15 let
32. Podle zákona o právu shromaždovacím svolavatel potrebný pocet zpusobilých poradatelu starších 18 let:
je povinen zajistit pouze v prípade, že tak urcí Policie CR
není povinen zajistit
je povinen zajistit
33. Podle zákona o právu shromaždovacím je povinen shromáždení ukoncit:
svolavatel
poradatel
pouze urcený pracovník obecního úradu
34. Podle zákona o právu shromaždovacím poskytnout obecnímu úradu, poverenému obecnímu úradu, krajskému úradu nebo Ministerstvu vnitra na jeho žádost soucinnost nezbytnou k zajištení rádného prubehu shromáždení, svolavatel:
není povinen
je povinen
v oduvodnených prípadech muže
35. Jestliže by oznámený úcel shromáždení smeroval k výzve popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob, zakáže je podle zákona o právu shromaždovacím:
príslušný úrad, jemuž bylo shromáždení oznámeno
státní zástupce
Policie CR
36. Podle zákona o Policii CR za úcelem získání poznatku o trestné cinnosti odhaluje skutecnosti nasvedcující tomu, že byl spáchán trestný cin:
strážník obecní (mestské) policie
policista
soudce
37. Trestne odpovedný podle trestního zákoníku není ten, kdo v dobe spáchání cinu nedovršil:
ctrnáctý rok svého veku
osmnáctý rok svého veku
patnáctý rok svého veku
38. Podle trestního zákoníku byla-li obrana zcela zjevne neprimerená zpusobu útoku:
jde o okolnost vylucující protiprávnost
posuzuje se jako jednání v krajní nouzi
nejde o nutnou obranu
39. Podle trestního zákoníku muže trest obecne prospešných prací uložit:
soud
státní zastupitelství ve spolupráci s obcí
správní orgán
40. Podle trestního zákoníku se vloupáním rozumí vniknutí do uzavreného prostoru:
lstí, nedovoleným prekonáním uzamcení nebo prekonáním jiné jistící prekážky s použitím síly
pouze prekonáním uzamcení nebo jiné jistící prekážky s použitím síly
pouze prekonáním jistící prekážky s použitím síly