More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Podle Ústavy CR je lid zdrojem veškeré státní moci. Vykonává ji prostrednictvím orgánu moci:
pouze zákonodárné, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak
zákonodárné, výkonné a soudní
pouze výkonné a soudní
2. Podle Ústavy CR je hlavou státu:
predseda vlády
prezident republiky
vláda CR
3. Podle Ústavy CR se Ceská republika clení na obce, které:
nejsou základními územními samosprávnými celky
jsou základními územními samosprávnými celky
jsou základními územními samosprávnými celky pouze v prípadech, kdy tak stanoví zvláštní zákon
4. Soudce Ústavního soudu lze podle Ústavy CR zadržet, jen byl-li dopaden:
pri spáchání trestného cinu anebo bezprostredne poté
pouze pri spáchání trestného cinu, za který lze uložit výjimecný trest
pri spáchání správního deliktu
5. Podle Listiny základních práv a svobod je každý, proti nemuž je vedeno trestní rízení, považován za nevinného, pokud:
nebylo zahájeno trestní stíhání
pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena
mu nebylo sdeleno obvinení
6. Podle Listiny základních práv a svobod nedotknutelnost osoby a jejího soukromí:
není zarucena
je zarucena, omezena muže být jen v prípadech stanovených zákonem
je zarucena pouze v zákonem urcených prípadech
7. K plnení úkolu podle zákona o obecní policii nebo podle zvláštního zákona v obci, kde je vyhlášen „krizový stav“, jsou oprávneni uzavrít verejnoprávní smlouvu o poskytnutí strážníku:
rady obcí
zastupitelstva obcí
starostové obcí
8. Spolehlivým podle zákona o obecní policii není mimo jiné ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovane pravomocne uznán vinným z prestupku nebo jednání, které má znaky prestupku: ...jestliže jeho jednání, kterým spáchal prestupek nebo které má znaky prestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle zákona o obecní policii.
podle zákona o silnicním provozu
proti verejnému porádku
na úseku školství a výchovy mládeže
9. Spolehlivým podle zákona o obecní policii není mimo jiné ten, kdo byl opakovane pravomocne uznán vinným z prestupku nebo jednání, které má znaky prestupku proti obcanskému soužití, jestliže jeho jednání, kterým spáchal prestupek nebo jednání, které má znaky prestupku je v rozporu s posláním strážníka podle zákona o obecní policii, a to v:
posledních 3 letech
posledních 5 letech
posledním roce
10. Podle zákona o obecní policii obec muže prevést strážníka k výkonu práce cekatele nebo jiného zamestnance obce ode dne zahájení:
disciplinárního rízení
správního rízení o odnetí osvedcení
prestupkového rízení
11. Podle zákona o obecní policii je strážník povinen oznámit podezrení, že byl spáchán prestupek nebo jiný správní delikt:
Verejnému ochránci práv
príslušnému orgánu, do jehož pusobnosti projednání tohoto prestupku nebo správního deliktu patrí
státnímu zástupci
12. Podle zákona o obecní policii je strážník oprávnen vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost mimo jiné:
jde-li o osobu, vuci které provádí úkon k plnení úkolu obecní policie
pouze jde-li o osobu, proti které zakrocil
jde-li o kteroukoliv osobu
13. Podle zákona o obecní policii je strážník oprávnen odejmout vec, jestliže lze mít duvodne za to, že v rízení o prestupku muže být vysloveno její propadnutí nebo muže být zabrána:
po predchozí marné výzve k vydání veci
na žádost orgánu obce
po predchozím písemném upozornení, aby dotycný vec vydal
14. V návaznosti na oprávnení odejmout vec zákon o obecní policii strážníkovi ukládá povinnost:
sepsat úrední záznam a vystavit osobe, jíž byla vec odnata, nebo která na výzvu strážníka vec vydala, potvrzení o odnetí nebo vydání veci
na žádost držitele vystavit pouze potvrzení o odnetí veci
vystavit pouze potvrzení o odnetí veci a predbežne stanovit její cenu
15. Podle zákona o obecní policii je strážník oprávnen použít technický prostredek k zabránení odjezdu vozidla m. j. na vozidlo, které bylo ponecháno:
v tesné blízkosti tunelu, vrcholu kopce, zastávky hromadných dopravních prostredku apod.
na míste, kde tvorí prekážku provozu na pozemních komunikacích
na míste, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla
16. Podle zákona o obecní policii strážník je oprávnen použít technický prostredek k zabránení odjezdu vozidla mimo jiné na vozidlo:
které stojí v míste, do kterého je vjezd zakázán místní nebo prechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích
stojící na vyhrazeném parkovišti
které stojí ve slepé ulici
17. Technický prostredek k zabránení odjezdu vozidla nelze podle zákona o obecní policii použít mimo jiné, jde-li o vozidlo, které je:
viditelne oznaceno jako vozidlo ozbrojených sil
soukromým vozidlem príslušníka ozbrojených sil
vozidlem ústredního orgánu státní správy, i když takto není oznaceno
18. Podle zákona o obecní policii se priložení a odstranení technického prostredku k zabránení odjezdu vozidla provádí na náklady:
osoby, která vozidlo na míste ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla
vlastníka nebo správce pozemní komunikace
osoby, která stání vozidla narídila
19. Podle § 17c odstavec 1 zákona o obecní policii je strážník, s úcinností od 1. ledna 2017, oprávnen vstupovat do živnostenské provozovny, herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry:
jen v prípade, kdy ke vstupu obdrží souhlas jejich majitele nebo provozovatele
jen v prípade, kdy obdrží predchozí souhlas živnostenského úradu
pri plnení úkolu obecní policie v provozní nebo prodejní dobe, a to do všech prostor urcených pro zákazníky
20. Donucovacími prostredky podle zákona o obecní policii jsou také:
hmaty, chvaty, údery a kopy a úder služební zbraní
hmaty, chvaty, seky, údery, kopy a hrozba úderem služební zbraní
hmaty a chvaty, úder služební zbraní a výzva k upuštení od protiprávního jednání
21. Podle zákona o obecní policii omezit možnost volného pohybu osoby pripoutáním ke vhodnému predmetu za použití pout strážník:
muže
nesmí
je oprávnen pouze na žádost policisty
22. Podle zákona o obecní policii strážník není povinen pri použití služební zbrane:
dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob
co nejvíce šetrit život a zdraví osoby, proti níž zákrok smeruje
nejprve vystrelit varovný výstrel
23. Zjistí-li obecní policie pri proverování osobních údaju podle zákona o obecní policii, že tyto údaje již nepotrebuje k plnení svých úkolu:
predá je Policii CR
provede jejich archivaci a predá je príslušnému oblastnímu archivu
provede bez zbytecného odkladu jejich likvidaci
24. Podle zákona o obecní policii povinnost zachovávat mlcenlivost o všem, co se v souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou pomocí dozvedel, má:
každý
každý, koho obecní policie nebo strážník požádají o pomoc a kdo byl rádne poucen
každý, koho obecní policie nebo strážník požádají o pomoc
25. Podle zákona o obcích, státní správu, jejíž výkon byl zákonem sveren orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou:
zvláštní pusobnost
samostatnou pusobnost
prenesenou pusobnost
26. Zákon o obcích z hlediska výkonu prenesené pusobnosti rozlišuje:
malé, strední a velké obce
obce a strediskové obce
obce, obce s povereným obecním úradem a obce s rozšírenou pusobností
27. Podle zákona o krajích predpis kraje nabývá úcinnosti, pokud naléhavý obecní zájem nevyžaduje jinak:
patnáctým dnem po vyhlášení ve Vestníku právních predpisu kraje, pokud v nem není stanoven pozdejší pocátek úcinnosti
patnáctým dnem po vyvešení na úrední desce krajského úradu, pokud v nem není stanoven pozdejší pocátek úcinnosti
patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonu, pokud v nem není stanoven pozdejší pocátek úcinnosti
28. Podle zákona o živnostenském podnikání živnostenskou kontrolu provádejí v rámci své pusobnosti:
financní úrady
celní úrady
živnostenské úrady
29. Shromáždení ve smyslu zákona o právu shromaždovacím muže mimo jiné svolat obcan starší:
21 let
18 let
15 let
30. Jestliže shromáždení se má konat na míste, kde by úcastníkum hrozilo závažné nebezpecí pro jejich zdraví, obecní úrad, poverený obecní úrad, krajský úrad nebo Ministerstvo vnitra, v závislosti na míste konání shromáždení, je podle zákona o právu shromaždovacím:
zakáže
odloží
povolí
31. Podle zákona o právu shromaždovacím poskytnout obecnímu úradu, poverenému obecnímu úradu, krajskému úradu nebo Ministerstvu vnitra na jeho žádost soucinnost nezbytnou k zajištení rádného prubehu shromáždení, svolavatel:
není povinen
je povinen
v oduvodnených prípadech muže
32. Podle zákona o Policii CR orgány verejné správy vcetne orgánu obce pomoc, požadovanou policistou v rozsahu potrebném pro splnení konkrétního úkolu Policie CR, zejména potrebné podklady a informace, pokud jim v tom nebrání zákonná nebo státem uznaná povinnost mlcenlivosti anebo plnení jiné zákonné povinnosti:
jsou povinny poskytnout
mohou poskytnout
nejsou povinny poskytnout
33. Trestní zákoník krajní nouzi definuje jako:
cin jinak trestný, kterým nekdo odvrací nebezpecí prímo hrozící zájmu chránenému trestním zákonem, není trestným cinem
cin jinak trestný, kterým nekdo odvrací prímo hrozící nebo trvající útok na zájem chránený trestním zákonem, není trestným cinem
jakékoliv jednání smerující výhradne k ochrane života a zdraví osob
34. Podle trestního zákoníku nejde o krajní nouzi, jestliže:
nebylo možno útok smerující proti zájmu chránenému jakýmkoliv zákonem odvrátit jinak
bylo možno toto nebezpecí za daných okolností odvrátit jinak anebo zpusobený následek je zrejme stejne závažný nebo ješte závažnejší než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpecí hrozilo, povinen je snášet
nebylo možno toto nebezpecí za daných okolností odvrátit jinak anebo zpusobený následek je méne závažný než ten, který hrozil
35. Trestní zákoník definuje nutnou obranu jako:
cin jinak trestný, kterým nekdo odvrací útok na zájem chránený tímto zákonem, který již pominul, není trestným cinem
cin jinak trestný, kterým nekdo odvrací nebezpecí prímo hrozící zájmu chránenému trestním zákonem, není trestným cinem
cin jinak trestný, kterým nekdo odvrací prímo hrozící nebo trvající útok na zájem chránený trestním zákonem, není trestným cinem
36. Podle trestního zákoníku je k trestní odpovednosti za trestný cin treba:
zavinení z nedbalosti, nestanoví-li trestní zákon výslovne, že musí být úmyslné zavinení
úmyslného zavinení, nestanoví-li trestní zákon výslovne, že postací zavinení z nedbalosti
vždy úmyslného zavinení
37. Škodou nikoli nepatrnou se podle trestního zákoníku rozumí škoda dosahující cástky nejméne:
2000
1000
5000
38. Podle trestního zákoníku je škodou nikoli malou škoda dosahující cástky nejméne:
10000
25000
5000
39. Obecne prospešné práce je podle trestního zákoníku odsouzený povinen vykonat:
osobne, ve svém volném case a za odmenu ve výši minimální mzdy
osobne a bezplatne ve svém volném case
osobne a za úhradu
40. Trest zákazu cinnosti podle trestního zákoníku spocívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje:
pouze výkon povolání
pouze výkon takové cinnosti, ke které je treba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje zvláštní predpis
výkon urcitého zamestnání, povolání nebo funkce nebo takové cinnosti, ke které je treba zvláštního povolení, nebo jejíž výkon upravuje jiný právní predpis