More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Podle Listiny základních práv a svobod má právo na ochranu pred neoprávneným shromaždováním, zverejnováním nebo jiným zneužíváním údaju o své osobe:
každý mimo cizincu
jen osoby starší 15 let
každý
2. Podle Listiny základních práv a svobod podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu:
nesmí být nikdo s výjimkou pachatelu zvlášt závažných trestných cinu
nesmí být nikdo
muže být každý
3. Podle Listiny základních práv a svobod jsou si v rízení rovni:
všichni úcastníci rízení
jen obcané CR
jen obcané CR vcetne osob, které získaly povolení k trvalému pobytu
4. Podle Listiny základních práv a svobod nedotknutelnost osoby a jejího soukromí:
není zarucena
je zarucena, omezena muže být jen v prípadech stanovených zákonem
je zarucena pouze v zákonem urcených prípadech
5. Podle zákona o obecní policii obecní policie na základe verejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly na území jiné obce:
muže
nesmí
muže pouze v soucinnosti s Policií CR
6. K plnení úkolu podle zákona o obecní policii nebo podle zvláštního zákona v obci, kde je vyhlášen „krizový stav“, jsou oprávneni uzavrít verejnoprávní smlouvu o poskytnutí strážníku:
rady obcí
zastupitelstva obcí
starostové obcí
7. Podle zákona o obecní policii uchazec o zamestnání strážníka, cekatel nebo strážník není bezúhonný, pokud:
jeho trestní stíhání pro úmyslný trestný cin bylo pravomocne podmínene zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhuty, v níž muže být rozhodnuto, že se osvedcil, neuplynulo ješte 10 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný cin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona
byl v posledních 5 letech opakovane pravomocne odsouzen pro trestné ciny spáchané z nedbalosti jednáním, které není v rozporu s posláním strážníka podle zákona o obecní policii
bylo v trestním rízení, které bylo proti nemu vedeno, rozhodnuto o podmíneném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ješte neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný cin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona
8. Podle zákona o obecní policii uchazec o zamestnání strážníka, cekatel nebo strážník je povinen osobe, která jménem obce jedná v pracovneprávních vztazích do 15 dnu ode dne zahájení trestního stíhání oznámit, že proti nemu bylo zahájeno trestní stíhání, a to:
ústne
písemne
písemne nebo ústne
9. Podle zákona o obecní policii jsou strážníci v pracovním pomeru:
k obecní policii
k obecnímu úradu
k obci
10. Podle zákona o obecní policii obec muže prevést strážníka k výkonu práce cekatele nebo jiného zamestnance obce ode dne zahájení:
disciplinárního rízení
správního rízení o odnetí osvedcení
prestupkového rízení
11. Podle zákona o obecní policii obec muže prevést strážníka k výkonu práce cekatele nebo jiného zamestnance obce pokud:
napoprvé neuspeje u zkoušky z odborné zpusobilosti
neuspeje ani pri druhém opakování zkoušky z odborné zpusobilosti
se nedostaví ke zkoušce z odborné zpusobilosti
12. Podle zákona o obecní policii strážník mimo pracovní dobu:
je povinen provést zákrok, poprípade ucinit jiné opatrení, zejména vyrozumet nejbližší útvar Policie CR, je-li páchán trestný cin nebo prestupek, kterým je bezprostredne ohrožen život, zdraví nebo majetek
je povinen provést zákrok, úkon ci jiné opatrení pouze po predchozím souhlasu Policie CR
není povinen provést zákrok, úkon ci jiné opatrení
13. Podle zákona o obecní policii strážníkem požadované vysvetlení:
nemuže žádná osoba odeprít
muže odeprít pouze osoba v tomto zákone uvedená
muže odeprít pouze obvinený z prestupku
14. Podle zákona o obecní policii osobu, od níž bude treba požadovat vysvetlení, je strážník oprávnen vyzvat:
aby prokázala svoji totožnost
aby sdelila císlo svého obcanského prukazu
aby sdelila svuj rodinný stav
15. Osobu, která odmítla vyhovet výzve strážníka k prokázání totožnosti podle zákona o obecní policii, je strážník oprávnen:
omezit na osobní svobode
do overení totožnosti zadržet
predvést na Policii CR
16. Hrozí-li závažné ohrožení zdraví nebo života, není strážník podle zákona o obecní policii oprávnen prikázat každému, aby:
na nezbytne nutnou dobu nevstupoval na strážníkem urcená místa
po dobu nezbytne nutnou setrval na urceném míste
se na urcené místo za urcitý cas vrátil
17. Podle zákona o obecní policii nelze odejmout vec:
která je v osobním vlastnictví prestupce a byla užita ke spáchání prestupku
která byla nabyta za vec prestupkem získanou
jejíž hodnota je v nápadném nepomeru k povaze prestupku
18. Podle zákona o obecní policii je strážník oprávnen použít technický prostredek k zabránení odjezdu vozidla m. j. na vozidlo, které bylo ponecháno:
v tesné blízkosti tunelu, vrcholu kopce, zastávky hromadných dopravních prostredku apod.
na míste, kde tvorí prekážku provozu na pozemních komunikacích
na míste, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla
19. Technický prostredek k zabránení odjezdu vozidla nelze podle zákona o obecní policii použít mimo jiné, jde-li o vozidlo, které:
stojí na chodníku, kde to není povoleno
bylo ponecháno na míste, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla
tvorí prekážku provozu na pozemních komunikacích
20. Podle zákona o obecní policii se priložení a odstranení technického prostredku k zabránení odjezdu vozidla provádí na náklady:
osoby, která vozidlo na míste ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla
vlastníka nebo správce pozemní komunikace
osoby, která stání vozidla narídila
21. Podle zákona o obecní policii je strážník oprávnen použít úder služební zbraní:
pouze tehdy, jestliže jsou splneny podmínky pro použití služební zbrane
pouze tehdy, jsou-li splneny podmínky pro použití donucovacích prostredku
pouze tehdy, jestliže jsou zároven splneny podmínky pro použití služební zbrane a donucovacích prostredku
22. Podle zákona o obecní policii je použití služební zbrane proti nebezpecnému pachateli, jehož strážník nemuže jiným zpusobem zadržet, prípustné pouze tehdy, jestliže:
použití donucovacích prostredku by neúmerne prodloužilo dobu zákroku
nebezpecný pachatel je ozbrojen zakázanou zbraní podle zákona o zbraních
použití donucovacích prostredku by bylo zrejme neúcinné
23. Podle zákona o obecní policii strážník není povinen pri použití služební zbrane:
dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob
co nejvíce šetrit život a zdraví osoby, proti níž zákrok smeruje
nejprve vystrelit varovný výstrel
24. Obecní policie proveruje podle zákona o obecní policii potrebnost zpracovávaných osobních údaju:
nejméne jednou za 3 roky
jednou za 5 let
jednou za 10 let
25. Kterým z uvedených jednání se obec nedopustí správního deliktu podle zákona o obecní policii:
nepoverí plnením úkolu pri rízení obecní policie urceného strážníka, pokud taková obecní policie má více než 5 strážníku
nezajistí, aby stejnokroje strážníku, oznacení motorových vozidel a dalších dopravních prostredku obecní policie obsahovaly jednotné prvky
poverí plnením úkolu pri rízení obecní policie osobu, která nemá platné osvedcení o splnení stanovených odborných predpokladu
26. Podle zákona o obcích muže obec v samostatné pusobnosti ukládat povinnosti k zabezpecení místních záležitostí verejného porádku:
narízením obce
obecne závaznou vyhláškou obce
rozhodnutím zastupitelstva obce
27. Obecne závazné právní predpisy obce podle zákona o obcích nabývají úcinnosti:
dnem následujícím po dni jejich vyhlášení
pokud není stanovena úcinnost pozdejší, patnáctým dnem následujícím po dni jejich vyhlášení; výjimecne lze stanovit drívejší pocátek úcinnosti, nejdríve však dnem vyhlášení
bez výjimky dnem jejich vyhlášení
28. Kontrolu výkonu prenesené pusobnosti sverené orgánum obce podle zákona o obcích vykonává:
Ministerstvo vnitra
obec s rozšírenou pusobností
krajský úrad
29. Podle zákona o obcích nabývá narízení obce úcinnosti, pokud naléhavý obecní zájem nevyžaduje jinak:
patnáctým dnem po dni vyhlášení, pokud není stanovena úcinnost pozdejší
ctrnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení
dnem následujícím po dni jeho vyhlášení
30. Podle zákona o živnostenském podnikání prizvat jím zvolenou tretí osobu v prubehu živnostenské kontroly podnikatel:
není oprávnen
je povinen
je oprávnen
31. Úcastníci shromáždení jsou podle zákona o právu shromaždovacím povinni dbát pokynu:
svolavatele a osob, které urcí obecní úrad
svolavatele a poradatelu
pouze poradatelu
32. Jestliže by oznámený úcel shromáždení smeroval k výzve popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob, zakáže je podle zákona o právu shromaždovacím:
príslušný úrad, jemuž bylo shromáždení oznámeno
státní zástupce
Policie CR
33. Podle § 41 odstavec 1 zákona o Policii CR policista, s úcinností od 1. ledna 2017, pri plnení úkolu policie do živnostenské provozovny, herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry:
je oprávnen vstupovat do prostor, u kterých lze mít duvodne za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a to i po skoncení prodejní nebo provozní doby
je oprávnen vstupovat do prostor, u kterých lze mít duvodne za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a to jen v prodejní a provozní dobe
není oprávnen vstupovat
34. Zastavit dopravní prostredek a provést jeho prohlídku, pátrá-li po vecech pocházejících z trestné cinnosti anebo souvisejících s trestnou cinností, má-li duvodné podezrení, že se v dopravním prostredku taková vec nachází, je oprávnen:
policista
policista nebo strážník obecní (mestské) policie
strážník obecní (mestské) policie se souhlasem policisty
35. Trestne odpovedný podle trestního zákoníku není ten, kdo v dobe spáchání cinu nedovršil:
ctrnáctý rok svého veku
osmnáctý rok svého veku
patnáctý rok svého veku
36. Podle trestního zákoníku nejde o krajní nouzi, jestliže:
nebylo možno útok smerující proti zájmu chránenému jakýmkoliv zákonem odvrátit jinak
bylo možno toto nebezpecí za daných okolností odvrátit jinak anebo zpusobený následek je zrejme stejne závažný nebo ješte závažnejší než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpecí hrozilo, povinen je snášet
nebylo možno toto nebezpecí za daných okolností odvrátit jinak anebo zpusobený následek je méne závažný než ten, který hrozil
37. Obecne prospešné práce je podle trestního zákoníku odsouzený povinen vykonat:
osobne, ve svém volném case a za odmenu ve výši minimální mzdy
osobne a bezplatne ve svém volném case
osobne a za úhradu
38. Podle trestního zákoníku se težkou újmou na zdraví rozumí jen:
vážná porucha na zdraví
porucha na zdraví
vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnení
39. Podle trestního zákoníku se vloupáním rozumí vniknutí do uzavreného prostoru:
lstí, nedovoleným prekonáním uzamcení nebo prekonáním jiné jistící prekážky s použitím síly
pouze prekonáním uzamcení nebo jiné jistící prekážky s použitím síly
pouze prekonáním jistící prekážky s použitím síly
40. Kdo úmyslne verejne hanobí nekterý národ, jeho jazyk, nekterou rasu nebo skupinu, dopouští se:
trestného cinu genocidy
trestného cinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob
prestupku proti obcanskému soužití