More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Podle Ústavy CR muže být Ústava doplnována ci menena pouze:
zákony a narízeními vlády
ústavními zákony
zákony
2. Podle Ústavy CR muže stát zasahovat do cinnosti územních samosprávných celku, jen:
vyžaduje-li to obecný zájem
jen v dobe mimorádných situací
vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen zpusobem stanoveným zákonem
3. Soudce Ústavního soudu lze podle Ústavy CR zadržet, jen byl-li dopaden:
pri spáchání trestného cinu anebo bezprostredne poté
pouze pri spáchání trestného cinu, za který lze uložit výjimecný trest
pri spáchání správního deliktu
4. Podle Listiny základních práv a svobod má právo na ochranu pred neoprávneným shromaždováním, zverejnováním nebo jiným zneužíváním údaju o své osobe:
každý mimo cizincu
jen osoby starší 15 let
každý
5. Podle Listiny základních práv a svobod je zpusobilý mít práva:
každý
každý starší 15 let
každý starší 18 let
6. Podle Listiny základních práv a svobod pro uplatnování základních práv a svobod nesmí být zpusobena újma na právech:
nikomu, vyjma osob zbavených zpusobilosti k právním úkonum
nikomu
nikomu staršímu 15 let
7. Podle Listiny základních práv a svobod trestne stíhán za cin, pro který již byl pravomocne odsouzen nebo zprošten obžaloby:
muže být pouze pachatel, který spáchal trestný cin zvlášt zavrženíhodným zpusobem
nesmí být nikdo
smí být pouze recidivista
8. Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo zvláštním právním predpisem:
pouze s orgány obcí na území kraje na jehož území pusobí a s Policií CR
pouze s orgány obce, která obecní policii zrídila, s orgány kraje, na jehož území pusobí, a Policií CR
se státními orgány a orgány územních samosprávných celku a s Policií CR
9. Podle zákona o obecní policii obecní policie mimo jiné:
provádí živnostenskou kontrolu
se nepodílí na prevenci kriminality v obci
provádí dohled nad dodržováním cistoty na verejných prostranstvích v obci
10. Obecní policii podle zákona o obecní policii rídí starosta pokud:
rada obce nepoverí rízením obecní policie jiného clena rady obce
zastupitelstvo obce nepoverí rízením obecní policie jiného clena zastupitelstva obce
tajemník obecního úradu nepoverí rízením obecní policie nekterého strážníka obecní (mestské) policie
11. Zastupitelstvo obce podle zákona o obecní policii:
muže poverit plnením nekterých úkolu pri rízení obecní policie urceného strážníka
je povinno urcit strážníka k rízení obecní policie
je oprávneno poverit plnením úkolu pri rízení obecní policie nekterého zamestnance obecního úradu
12. Byl-li podle zákona o obecní policii zastupitelstvem obce poveren rízením obecní policie jiný clen zastupitelstva obce, v pracovneprávních vztazích strážníku jedná jménem obce:
starosta
tento poverený clen zastupitelstva obce; to neplatí, pokud rada obce sverí tuto pravomoc urcenému strážníkovi
poverený clen rady obce
13. Spolehlivým podle zákona o obecní policii není mimo jiné ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovane pravomocne uznán vinným z prestupku nebo jednání, které má znaky prestupku:
na úseku obcanských prukazu
proti porádku ve státní správe vyskytující se na více úsecích státní správy
proti majetku
14. Bezúhonným podle zákona o obecní policii není mimo jiné uchazec o zamestnání strážníka, cekatel nebo strážník, pokud písemne neoznámí osobe, která jménem obce jedná v pracovneprávních vztazích, že proti nemu bylo zahájeno trestní stíhání:
do 15 dnu ode dne zahájení trestního stíhání
do 15 dnu od spáchání trestného cinu
do 15 dnu od ukoncení trestního stíhání
15. Podle zákona o obecní policii jsou strážníci v pracovním pomeru:
k obecní policii
k obecnímu úradu
k obci
16. Výcvik cekatele a strážníka podle zákona o obecní policii zabezpecuje:
Ministerstvo vnitra
Policie CR
obec
17. Nárok na náhradu nutných výdaju a ušlého výdelku osobe, která se na výzvu dostavila k sepsání zápisu o podání vysvetlení zaniká, jestliže jej podle zákona o obecní policii neuplatní:
do sedmi dnu ode dne, kdy se na výzvu dostavila
do trí dnu ode dne, kdy se na výzvu dostavila
do peti dnu od dne, kdy se na výzvu dostavila
18. Osobu, u které se pri zjištování její totožnosti prokáže, že je osobou hledanou Policií CR nebo osobou pohrešovanou, je strážník oprávnen podle zákona o obecní policii:
predat státnímu zastupitelství
omezit na osobní svobode
predvést na Policii CR
19. Podle zákona o obecní policii se priložení a odstranení technického prostredku k zabránení odjezdu vozidla provádí na náklady:
osoby, která vozidlo na míste ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla
vlastníka nebo správce pozemní komunikace
osoby, která stání vozidla narídila
20. Dopravu osob do zdravotnického zarízení nebo do záchytné stanice podle zvláštního právního predpisu i mimo území obce, která zrídila obecní policii nebo která je smluvní stranou verejnoprávní smlouvy podle zákona o obecní policii, strážník:
není oprávnen realizovat
je oprávnen realizovat
je oprávnen realizovat jen spolecne s príslušníkem Policie CR
21. Pokud je pred použitím služební zbrane ohrožen život nebo zdraví strážníka anebo je-li ohrožen život nebo zdraví jiné osoby a zákrok nesnese odkladu, strážník podle zákona o obecní policii:
muže od výzvy s výstrahou upustit
nemuže od výzvy s výstrahou upustit
výzvy s výstrahou použije ihned po zákroku, jakmile to okolnosti dovolí
22. Podle zákona o obecní policii omezit možnost volného pohybu osoby pripoutáním ke vhodnému predmetu za použití pout strážník:
muže
nesmí
je oprávnen pouze na žádost policisty
23. Podle zákona o obecní policii je použití služební zbrane proti nebezpecnému pachateli, jehož strážník nemuže jiným zpusobem zadržet, prípustné pouze tehdy, jestliže:
použití donucovacích prostredku by neúmerne prodloužilo dobu zákroku
nebezpecný pachatel je ozbrojen zakázanou zbraní podle zákona o zbraních
použití donucovacích prostredku by bylo zrejme neúcinné
24. Podle zákona o obecní policii obecní policie poskytuje zpracované osobní údaje:
pouze Policii CR
Policii CR, orgánum obce a dalším orgánum verejné moci, je-li to nutné k plnení jejich úkolu
pouze orgánum obcí s rozšírenou pusobností
25. Fyzická osoba se dopustí prestupku podle zákona o obecní policii, když mimo jiné:
úmyslne na míste verejnosti prístupném nosí neoprávnene stejnokroj strážníka obecní policie nebo takové soucásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zamenitelné, ackoliv není strážníkem nebo cekatelem
neuposlechne pokynu strážníka k predložení osobních dokladu
neposkytne strážníkovi na jeho výzvu pomoc
26. Podmínkou platnosti obecne závazné vyhlášky obce podle zákona o obcích je její:
vyvešení na úrední desce obecního úradu na dobu 60 dnu
vyhlášení formou vyvešení na úrední desce obecního úradu po dobu 15 dnu
vyhlášení formou vyvešení na dobu 30 dnu
27. Kontrolu výkonu prenesené pusobnosti sverené orgánum obce podle zákona o obcích vykonává:
Ministerstvo vnitra
obec s rozšírenou pusobností
krajský úrad
28. Právo každého pokojne se shromaždovat:
je upraveno v zákone c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení pozdejších predpisu
není upraveno žádným zákonem
je upraveno v zákone c. 84/1990 Sb., o právu shromaždovacím, ve znení pozdejších predpisu
29. Podle zákona o právu shromaždovacím predchozího povolení obecního úradu, povereného obecního, krajského úradu nebo Ministerstva vnitra ke shromáždení:
je treba jen v prípade, kdy se shromáždení zúcastní více než 50 osob
je treba vždy
není treba
30. Úcastníci shromáždení jsou podle zákona o právu shromaždovacím povinni dbát pokynu:
svolavatele a osob, které urcí obecní úrad
svolavatele a poradatelu
pouze poradatelu
31. Podle zákona o právu shromaždovacím je povinen shromáždení ukoncit:
svolavatel
poradatel
pouze urcený pracovník obecního úradu
32. Podle zákona o právu shromaždovacím muže proti rozpuštení shromáždení svolavatel nebo úcastník shromáždení do 15 dnu podat žalobu u:
obecního úradu
krajského úradu
soudu
33. Podle zákona o právu shromaždovacím, jestliže se shromáždení koná, ackoliv bylo zakázáno, muže za nekonajícího nebo neprítomného zástupce obecního úradu, povereného obecního úradu, krajského úradu nebo Ministerstva vnitra, v závislosti na míste konání shromáždení, shromáždení rozpustit také:
strážník
kterýkoliv príslušník nebo zamestnanec Policie CR
policista
34. Podle § 41 odstavec 1 zákona o Policii CR policista, s úcinností od 1. ledna 2017, pri plnení úkolu policie do živnostenské provozovny, herny, kasina a dalších prostor, kde jsou provozovány hazardní hry:
je oprávnen vstupovat do prostor, u kterých lze mít duvodne za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a to i po skoncení prodejní nebo provozní doby
je oprávnen vstupovat do prostor, u kterých lze mít duvodne za to, že se v nich zdržují fyzické osoby, a to jen v prodejní a provozní dobe
není oprávnen vstupovat
35. Trestne odpovedný podle trestního zákoníku není ten, kdo v dobe spáchání cinu nedovršil:
ctrnáctý rok svého veku
osmnáctý rok svého veku
patnáctý rok svého veku
36. Podle trestního zákoníku se težkou újmou na zdraví rozumí jen:
vážná porucha na zdraví
porucha na zdraví
vážná porucha zdraví nebo jiné vážné onemocnení
37. Podle trestního zákoníku se vloupáním rozumí vniknutí do uzavreného prostoru:
lstí, nedovoleným prekonáním uzamcení nebo prekonáním jiné jistící prekážky s použitím síly
pouze prekonáním uzamcení nebo jiné jistící prekážky s použitím síly
pouze prekonáním jistící prekážky s použitím síly
38. Kdo si úmyslne prisvojí cizí vec tím, že se jí zmocní, a zpusobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, spáchá:
trestný cin, pokud za obdobný prestupek byla dotycná osoba v posledním roce shledána vinnou
trestný cin
prestupek
39. Kdo se podle trestního zákoníku zmocní motorového vozidla v úmyslu jej prechodne užívat, spáchá trestný cin:
neoprávneného užívání cizí veci
krádeže
neoprávneného užívání motorového vozidla
40. Kdo na cizím majetku zpusobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotrebitele zejména tak, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve vetším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají pritom jejich podstatné vady, se podle trestního zákoníku dopustí trestného cinu:
poškozování spotrebitele
krádeže
podvodu