More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Vláda se skládá z:
a) Předsedy vlády, místopředsedů vlády, ministrů a odborných náměstků.
b) Předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů.
c) Předsedy vlády, místopředsedů vlády, ministrů a politických náměstků.
2. Podle Ústavy České republiky veřejnou žalobu v trestním řízení zastupuje:
a) Prokuratura.
b) Státní zastupitelství.
c) Soudce okresního nebo krajského soudu.
3. Dle Ústavy České republiky zastupitelstva územních samosprávných celků mohou v mezích své působnosti vydávat:
a) Obecně závazné vyhlášky.
b) Nařízení.
c) Podle povahy věci nařízení nebo obecně závazné vyhlášky.
4. Ústavní soud se skládá z:
a) 12 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu patnácti let.
b) 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let.
c) 20 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu dvanácti let.
5. Obec je podle Ústavy České republiky samostatně spravována:
a) Starostou.
b) Zastupitelstvem.
c) Radou obce.
6. Mezi zákonné důvody, pro které je možné žádost o informace zcela nebo zčásti odmítnout dle zákona o svobodném přístupu k informacím, nepatří:
a) Ochrana obchodního tajemství.
b) Ochrana utajovaných informací.
c) Ochrana veřejného zájmu.
7. Mezi vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce dle zákona o obcích nepatří:
a) Rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací; převodu bytů a nebytových prostorů z majetku obce.
b) Zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek obce, schvalování jejich zřizovací listiny.
c) Plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu.
8. Návrh na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s ústavním zákonem nemůže podat:
a) Skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů od okamžiku, kdy byl Parlamentem k ratifikaci mezinárodní smlouvy vysloven souhlas, do okamžiku, kdy prezident republiky smlouvu ratifikoval.
b) Komora Parlamentu od okamžiku, kdy jí byla mezinárodní smlouva předložena k vyslovení souhlasu k ratifikaci, do okamžiku, kdy se na vyslovení souhlasu usnesla.
c) Prezident republiky předtím, než mu byla mezinárodní smlouva předložena k ratifikaci.
9. Ústředním orgánem státní správy není:
a) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.
b) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
c) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
10. Ústředním orgánem státní správy je:
a) Kancelář Veřejného ochránce práv.
b) Energetický regulační úřad.
c) Nejvyšší kontrolní úřad.
11. Podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy platí, že:
a) V čele každého ústředního orgánu státní správy stojí člen vlády.
b) V čele každého ministerstva stojí člen vlády.
c) Každý člen vlády řídí některé ministerstvo.
12. V Preambuli Listiny základních práv a svobod je odkaz na:
a) Ustanovení Charty základních práv EU.
b) Potlačování lidských práv politických oponentů v bývalém SSSR.
c) Potlačování lidských práv a základních svobod v českých zemích.
13. Podle Listiny základních práv a svobod mají občané právo na bezplatné vzdělání:
a) Pouze na základních školách; na středních a vysokých školách může být poskytováno za úplatu.
b) Na základních a středních školách, a podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách.
c) Bez omezení na základních, středních i vysokých školách.
14. O odborových organizacích podle Listiny základních práv a svobod platí, že:
a) Vznikají nezávisle na státu.
b) Jsou správním orgánem zřízeným na základě zákona k ochraně hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců.
c) Jejich činnost nelze jakkoliv omezit.
15. Cizinci požívají podle Listiny základních práv a svobod:
a) Všech lidských práv a základních svobod zaručených Listinou, pokud nejsou přiznána výslovně občanům.
b) Všech politických práv zaručených Listinou.
c) Všech sociálních práv zaručených Listinou.
16. Který z následujících předmětů není podle Pravidel etiky státních zaměstnanců považován za dar?
a) Poukázka na nákup knih.
b) Hrnek s logem Evropské unie.
c) Láhev vína.
17. Státní zaměstnanec se nepohodl se svým představeným, neboť při plnění jistého služebního úkolu nesdíleli společný právní názor. Státního zaměstnance tento incident natolik rozzlobil, že se o něm zmínil v příspěvku na sociální síti, přičemž doplnil, že ve služebním úřadu, v němž je zařazen, jsou představenými samí nekompetentní lidé, kteří nevykonávají službu řádně. Následujícího dne byl státní zaměstnanec představeným upozorněn, že se dopustil neetického jednání. Směl státní zaměstnanec zveřejnit takový příspěvek na sociální síti?
a) Ano, směl, neboť aktivita na sociálních sítích a myšlenky a názory, jež jsou jejich prostřednictvím prezentovány, jsou osobní záležitostí každého státního zaměstnance.
b) Nikoliv, neboť podle Pravidel etiky státních zaměstnanců se státní zaměstnanec vyhýbá činnostem a jednáním, které by mohly snížit důvěru veřejnosti ve státní správu.
c) Ano, směl. Nejprve však měl vhodně nastavit přístup k takovému příspěvku a zajistit, aby jej neviděl nikdo ze spolupracovníků, zejména dotčený představený.
18. Státní zaměstnanec se zúčastnil přijetí zahraniční delegace. Při této příležitosti mu zástupce zmíněné delegace předal drobný věcný dar symbolizující zemi, ze které zahraniční delegace přijela. Smí státní zaměstnanec takový dar přijmout?
a) Ano, smí, avšak pouze za předpokladu, že dar přijme beze svědků, jinak by se vystavil riziku, že by jeho jednání mohlo být vnímáno jako jednání s korupčním potenciálem.
b) Nikoliv. Státní zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem služby přijímat žádné dary bez výjimky.
c) Ano, smí, neboť plnění poskytovaná při společenských či protokolárních příležitostech, jsou-li jim úměrná svým účelem a hodnotou, nejsou podle Pravidel etiky státních zaměstnanců považována za dar.
19. Jakým způsobem Pravidla etiky státních zaměstnanců upravují způsob odívání státního zaměstnance?
a) Na státního zaměstnance je kladen pouze obecný požadavek úpravy zevnějšku.
b) Žádným, neboť na státního zaměstnance nelze klást takové nároky.
c) Způsob a úroveň odívání státního zaměstnance jsou upraveny podrobně, u představených s důrazem na stupeň řízení, v němž je služební místo představeného zařazeno.
20. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Který z následujících důvodů mezi ně nepatří?
a) Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část.
b) Stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.
c) Nelze-li po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával.
21. Zaměstnanci, kterému se za práci poskytuje plat, přísluší za hodinu noční práce příplatek:
a) Ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.
b) Ve výši 30 % průměrného hodinového výdělku.
c) Ve výši 40 % průměrného hodinového výdělku.
22. Byl-li údaj zapsaný ve veřejném rejstříku zveřejněn, nemůže se nikdo dovolat, že o zveřejněném údaji nemohl vědět:
a) Po uplynutí sedmi dnů od zveřejnění.
b) Po uplynutí patnácti dnů od zveřejnění.
c) Po uplynutí třiceti dnů od zveřejnění.
23. Kontrola není podle kontrolního řádu ukončena:
a) Marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo vzdáním se práva podat námitky.
b) Dnem doručení vyřízení námitek kontrolované osobě.
c) Doručením protokolu o kontrole kontrolované osobě.
24. Přizvaná osoba má podle kontrolního řádu povinnost:
a) Podepsat protokol o kontrole.
b) Zachovávat mlčenlivost.
c) Vyřizovat námitky proti kontrolním zjištěním.
25. Účastníkem řízení o přestupku není:
a) Obviněný.
b) Svědek.
c) Vlastník věci, která může být nebo byla zabrána.
26. Členové Evropského parlamentu jsou voleni ve všeobecných a přímých volbách svobodným a tajným hlasováním, a to na dobu:
a) 2 let.
b) 4 let.
c) 5 let.
27. Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů:
a) Vykonávají legislativní funkci a kontrolují Evropskou komisi.
b) Plní poradní funkce.
c) Vydávají stanoviska v řízení o žalobách podaných členským státem, orgánem Evropské unie nebo fyzickými či právnickými osobami.
28. Institut občanské iniciativy, zakotvený Smlouvou o Evropské unii, umožňuje:
a) Nejméně jednomu milionu občanů Evropské unie vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Evropské unie.
b) Každému občanu Evropské unie předložit za podmínek stanovených Smlouvou o fungování Evropské unie petici Evropskému parlamentu.
c) Obracet se na veřejného ochránce práv ustanoveného v souladu s článkem 228 Smlouvy o fungování Evropské unie v mateřském jazyce.
29. Legislativní akty přijaté orgány Evropské unie se vyhlašují:
a) V Úředním věstníku Evropské unie.
b) Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.
c) Ve Věstníku směrnic a nařízení Evropské unie.
30. Cílem Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom) je:
a) Přispět vytvořením podmínek nezbytných pro rychlé vybudování a růst jaderného průmyslu ke zvýšení životní úrovně v členských státech a k rozvoji vztahů s ostatními zeměmi.
b) Podporovat vývoz jaderných technologií a zbraní do třetích zemí a tím přispět k ekonomickému rozvoji členských států Evropské unie.
c) Přispět k jadernému odzbrojení důsledným prosazováním Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.