More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen:
a) Byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté.
b) Byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo při důvodném podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu.
c) Při důvodném podezření ze spáchání trestného činu; zadržet ho však nelze na půdě Ústavního soudu.
2. Do Poslanecké sněmovny může být zvolen každý:
a) Občan Evropské unie, který má právo volit a dosáhl věku 18 let.
b) Občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.
c) Občan České republiky, který je občanem České republiky déle než 10 let a dosáhl věku 18 let.
3. Žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím učiněná elektronicky musí být:
a) Vždy podepsána uznávaným elektronickým podpisem.
b) Podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil.
c) Povinnému subjektu doručena prostřednictvím veřejné datové sítě do jeho datové schránky.
4. Občan kraje, který dosáhl věku 18 let, má právo:
a) Účastnit se jednání rady kraje.
b) Požadovat projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou nebo zastupitelstvem kraje.
c) Vyjadřovat na zasedání zastupitelstva kraje své názory kdykoliv uzná za vhodné.
5. K podání ústavní stížnosti nemá oprávnění:
a) Fyzická nebo právnická osoba.
b) Zastupitelstvo obce nebo vyššího územního samosprávného celku.
c) Ústřední orgán státní správy.
6. Ústředním orgánem státní správy pro potravinářský průmysl je:
a) Ministerstvo zdravotnictví.
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu.
c) Ministerstvo zemědělství.
7. Ústředním orgánem státní správy pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích je:
a) Ministerstvo zemědělství.
b) Česká inspekce životního prostředí.
c) Ministerstvo životního prostředí.
8. Státní moc lze podle ustanovení Listiny základních práv a svobod:
a) Uplatňovat pouze v případech a mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který stanoví zákon.
b) Uplatňovat v případech stanovených zákony, podzákonnými právními předpisy a tradicí založenými principy.
c) Uplatňovat s přihlédnutím k okolnostem konkrétního případu a dle uvážení orgánu státní správy i mimo zákonný rámec.
9. Volební právo je podle ustanovení Listiny základních práv a svobod:
a) Všeobecné a rovné a vykonává se tajným hlasováním.
b) Možné omezit jako součást uložení trestu.
c) Absolutním právem, jehož výkon nelze omezit ani zákonem.
10. O odborových organizacích podle Listiny základních práv a svobod platí, že:
a) Vznikají nezávisle na státu.
b) Jsou správním orgánem zřízeným na základě zákona k ochraně hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců.
c) Jejich činnost nelze jakkoliv omezit.
11. Z jakých zásad vycházejí Pravidla etiky státních zaměstnanců?
a) Ze zásad pracovního práva.
b) Ze zásad správního trestání.
c) Ze zásad řádného výkonu státní služby ve služebních úřadech.
12. Mezi dvěma státními zaměstnanci došlo k nedorozumění, jež vyústilo v ostrý slovní konflikt. Od té doby se zúčastnění zaměstnanci nezdraví. Je takový projev chování v souladu s Pravidly etiky státních zaměstnanců?
a) Ano, pokud si žádný ze zúčastněných státních zaměstnanců dosud nestěžoval.
b) Ano, pokud na předmětný konflikt upozornili bezprostředně nadřízeného představeného.
c) Nikoliv, neboť pozdrav je základním projevem slušného chování a státní zaměstnanec je povinen zachovávat pravidla slušnosti.
13. Státního zaměstnance lze v zákonem stanovených případech zařadit mimo výkon služby z organizačních důvodů, nejdéle však na:
a) 6 měsíců.
b) 9 měsíců.
c) 12 měsíců.
14. Státní zaměstnanec byl uznán dočasně neschopným k výkonu služby. Platí, že:
a) V době prvních 30 dnů dočasné neschopnosti k výkonu služby mu za dny, které jsou dny výkonu služby, přísluší plat ve výši 60%.
b) V době prvních 14 dnů dočasné neschopnosti k výkonu služby za dny, které jsou dny výkonu služby, se státnímu zaměstnanci plat nekrátí.
c) V době prvních 14 dnů dočasné neschopnosti k výkonu služby mu za dny, které jsou dny výkonu služby, přísluší plat ve výši 60%.
15. Které z následujících tvrzení týkající se žádosti o kratší pracovní dobu není pravdivé?
a) Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
b) Požádá-li těhotná zaměstnankyně o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
c) Požádá-li zaměstnanec, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost), o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody.
16. Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce. Který z následujících důvodů mezi ně nepatří?
a) Ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část.
b) Stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách.
c) Nelze-li po zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával.
17. Způsobí-li zaměstnanec zaměstnavateli při výkonu práce úmyslně škodu, je povinen:
a) Nahradit celou vzniklou škodu.
b) Nahradit vzniklou škodu nejvýše do čtyřapůnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.
c) Nahradit vzniklou škodu nejvýše do pětinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.
18. Které z následujících tvrzení týkající se dohody o rozvázání pracovního poměru není pravdivé?
a) Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná.
b) Dohoda o rozvázání pracovního poměru nemůže být uzavřena s těhotnou zaměstnankyní.
c) Pracovní poměr končí dnem sjednaným v dohodě o rozvázání pracovního poměru.
19. Délka stanovené týdenní pracovní doby zaměstnanců pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin je:
a) 40 hodin týdně.
b) 37,5 hodin týdně.
c) 38,75 hodin týdně.
20. Délka směny zaměstnance nesmí přesáhnout:
a) 8 hodin.
b) 10 hodin.
c) 12 hodin.
21. Mezi utvrzení dluhu nepatří:
a) Smluvní pokuta.
b) Uznání dluhu.
c) Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů.
22. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů rozsah práv subjektů údajů:
a) Může omezit legislativním opatřením právo členského státu nebo Evropské unie.
b) Může omezit legislativním opatřením pouze právo Evropské unie.
c) Nemůže být omezen žádným jiným legislativním opatřením členského státu nebo Evropské unie.
23. Provozovatel základní služby není podle zákona o kybernetické bezpečnosti určen na základě:
a) Odvětvových kritérií.
b) Dopadových kritérií.
c) Ročního obratu.
24. Funkční období prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu je:
a) Pět let.
b) Šest let.
c) Devět let.
25. Předpokladem jmenování prezidentem nebo viceprezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu není:
a) Dosažení věku 40 let.
b) Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.
c) Bezúhonnost.
26. Opis, kopie nebo překlad utajované informace stupně utajení Tajné nebo Důvěrné nebo výpis z ní mohou být vyhotoveny pouze s písemným souhlasem:
a) Bezpečnostního ředitele.
b) Původce.
c) Přímo nadřízené osoby.
27. Se změnou nebo zrušením stupně utajení národní (české) utajované informace musí souhlasit:
a) Původce.
b) Bezpečnostní ředitel.
c) Odpovědná osoba.
28. O důležitých úkonech v řízení se podle správního řádu sepisuje:
a) Protokol.
b) Zápis.
c) Stejnopis.
29. Stížnost lze podat:
a) Proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.
b) Proti úřední osobě z důvodu její podjatosti.
c) Proti rozhodnutí z důvodu jeho nezákonnosti.
30. Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb:
a) Zboží, osob, služeb a kapitálu.
b) Osob, investic, nerostných surovin a služeb.
c) Informací, osob, zboží a služeb.