More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Vláda rozhoduje ve sboru, což znamená, že k přijetí usnesení vlády je třeba souhlasu:
a) Nadpoloviční většiny všech jejích přítomných členů.
b) Nadpoloviční většiny všech jejích členů.
c) Nadpoloviční většiny všech jejích členů, ale ve výjimečných případech může předseda vlády rozhodnout.
2. Poskytnutí informace na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
a) Může být podmíněno úhradou nákladů spojených s poskytnutím informace nebo s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace.
b) Může být zpoplatněno, avšak pouze za předpokladu, že povinný subjekt výši poplatku předem zveřejní na svých internetových stránkách.
c) Nesmí být zpoplatněno ani podmíněno jakoukoliv úhradou.
3. Mezi vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce dle zákona o obcích nepatří:
a) Rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací; převodu bytů a nebytových prostorů z majetku obce.
b) Zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek obce, schvalování jejich zřizovací listiny.
c) Plnění úkolů statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu.
4. Ve Sbírce zákonů České republiky se vyhlašují nálezy, kterými Ústavní soud rozhodl:
a) O návrhu na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení.
b) O opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora.
c) O tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony.
5. V řízení před Ústavním soudem o zrušení zákonů a jiných právních předpisů je nepřípustný návrh:
a) Jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, nebyly vyhlášeny ve Sbírce zákonů.
b) Jestliže je v Parlamentu České republiky projednáván návrh, který mění nebo ruší zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno.
c) Jestliže zákon, jiný právní předpis nebo jejich jednotlivá ustanovení, jejichž zrušení je navrhováno, nenabyly účinnosti.
6. Ústředním orgánem státní správy pro potravinářský průmysl je:
a) Ministerstvo zdravotnictví.
b) Ministerstvo průmyslu a obchodu.
c) Ministerstvo zemědělství.
7.  Česká školní inspekce je:
a) Jedním z ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele není člen vlád.
b) Podřízena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
c) Ústředním orgánem státní správy pro oblast školství.
8. V Preambuli Listiny základních práv a svobod je odkaz na:
a) Ustanovení Charty základních práv EU.
b) Potlačování lidských práv politických oponentů v bývalém SSSR.
c) Potlačování lidských práv a základních svobod v českých zemích.
9. V textu Listiny základních práv a svobod:
a) Je trest smrti připuštěn pro zvláště závažné zločiny.
b) Je trest smrti výslovně zakázán.
c) Není trest smrti výslovně zmíněn.
10. Podle Listiny základních práv a svobod se trestnost činu se posuzuje a trest se ukládá zásadně podle:
a) Zákona účinného v době, kdy se o trestném činu rozhoduje.
b) Zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán, ledaže je pozdější úprava pro pachatele příznivější.
c) Zákona účinného v době, kdy byl trestný čin zjištěn.
11. O odborových organizacích podle Listiny základních práv a svobod platí, že:
a) Vznikají nezávisle na státu.
b) Jsou správním orgánem zřízeným na základě zákona k ochraně hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců.
c) Jejich činnost nelze jakkoliv omezit.
12. Právo občanů postavit se na odpor je Listinou základních práv a svobod formulováno jako:
a) Právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval politický systém České republiky snahou ovládnout ústavní orgány, a účinné použití zákonných prostředků je v důsledku znemožněno.
b) Právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.
c) Právo postavit se na odpor proti každému, kdo by se pokusil ovládnout české ústavní orgány za pomocí vojenské síly a odstraňoval zároveň demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou.
13. Délka zkušební doby dle zákona o státní službě činí:
a) 3 měsíce.
b) 6 měsíců.
c) 6 měsíců u představených a 3 měsíce u ostatních státních zaměstnanců.
14. Služební poměr státního zaměstnance vzniká:
a) Dnem nástupu státního zaměstnance do služby.
b) Dnem, kdy bylo vydáno rozhodnutí o přijetí státního zaměstnance do služebního poměru.
c) Dnem, který je uveden v rozhodnutí o přijetí do služebního poměru.
15. Podle zákona o státní službě je státní zaměstnanec povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu služby, a které v zájmu služebního úřadu nelze sdělovat jiným osobám. O povinnosti zachovávat mlčenlivost o služebních věcech ale neplatí, že:
a) Jí může státního zaměstnance zprostit služební orgán.
b) Jí může státního zaměstnance zprostit kárná komise.
c) Jí je povinen státní zaměstnanec dodržovat, i když nevykonává službu.
16. Nepřetržitý odpočinek v týdnu zaměstnance mladšího 18 let činí nejméně:
a) 35 hodin.
b) 44 hodin.
c) 48 hodin.
17. Soukromé právo nespočívá na zásadě, že:
a) Daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny.
b) Rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany.
c) Každý může činit jen to, co mu zákon dovoluje.
18. Manželství je zdánlivé:
a) Došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka.
b) Pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat.
c) V případě církevního sňatku, pokud nebylo uzavřeno v budově oprávněně užívané registrovanou církví.
19. Věcným právem k cizí věci není:
a) Zástavní právo.
b) Služebnost.
c) Ručení.
20. Zákon o zpracování osobních údajů:
a) Novelizuje zákon o ochraně osobních údajů.
b) Ruší zákon o ochraně osobních údajů a nahrazuje jej obecným nařízením o ochraně osobních údajů
c) Adaptuje právní řád České republiky na obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
21. Kybernetický prostor je podle zákona o kybernetické bezpečnosti:
a) Digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními systémy a službami a sítěmi elektronických komunikací.
b) Vše, co není hmatatelné.
c) Systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IPsf.
22. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) finanční úřady vykonávají správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále:
a) Podle daňového řádu.
b) Podle správního řádu.
c) Podle občanského soudního řádu.
23. Kontrolní řád se neuplatní:
a) Při kontrole výkonu samostatné působnosti obcí.
b) Při kontrole výkonu přenesené působnosti obcí.
c) Při kontrole cestujících prováděnou revizory v dopravních prostředcích.
24. Opožděné námitky, námitky podané neoprávněnou osobou, námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba kontrolujícího podle kontrolního řádu:
a) Odmítne.
b) Zamítne.
c) Odloží.
25. Pro úkony předcházející kontrole upravené kontrolním řádem je charakteristické:
a) Kontrolní orgán tyto úkony může, ale nemusí nutně provést a využít.
b) Představují přípravnou fázi kontroly, v rámci níž lze kontrolované osobě uložit pokutu.
c) Na základě těchto úkonů se aktivují práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolované, resp. povinné osoby.
26. Zjistí-li kontrolující, že musí po ukončení kontroly učinit další potřebné kontrolní úkony, je oprávněn provést podle kontrolního řádu:
a) Obnovu kontroly.
b) Došetření věci.
c) Přezkumné řízení.
27. Fyzické osobě lze umožnit přístup k utajované informaci stupně utajení Přísně tajné, Tajné nebo Důvěrné, jestliže:
a) Jej nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem platného osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení a je poučena, nestanoví-li zákon nebo zvláštní předpis jinak.
b) Jej nezbytně potřebuje k výkonu své funkce, pracovní nebo jiné činnosti, je držitelem platného osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti a byla proškolena z právních předpisů v oblasti utajovaných informací.
c) Je držitelem platného osvědčení fyzické osoby příslušného stupně utajení, je poučena a o přístup k utajované informaci požádá odpovědnou osobu nebo Národní bezpečnostní úřad, pokud odpovědnou osobu nemá.
28. Opis, kopie nebo překlad utajované informace stupně utajení Tajné nebo Důvěrné nebo výpis z ní mohou být vyhotoveny pouze s písemným souhlasem:
a) Bezpečnostního ředitele.
b) Původce.
c) Přímo nadřízené osoby.
29. Hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů:
a) Vykonávají legislativní funkci a kontrolují Evropskou komisi.
b) Plní poradní funkce.
c) Vydávají stanoviska v řízení o žalobách podaných členským státem, orgánem Evropské unie nebo fyzickými či právnickými osobami.
30. Vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb:
a) Zboží, osob, služeb a kapitálu.
b) Osob, investic, nerostných surovin a služeb.
c) Informací, osob, zboží a služeb.