More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Soudce Ústavního soudu lze zadržet jen:
a) Byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo bezprostředně poté.
b) Byl-li dopaden při spáchání trestného činu, anebo při důvodném podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu.
c) Při důvodném podezření ze spáchání trestného činu; zadržet ho však nelze na půdě Ústavního soudu.
2. Mezi orgány kraje nepatří:
a) Krajský úřad.
b) Hejtman.
c) Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.
3. Hlavní město Praha:
a) Není součástí žádného kraje a má postavení samostatného okresu.
b) Není součástí žádného kraje ani okresu.
c) Tvoří součást Středočeského kraje.
4. Ústředním orgánem státní správy není:
a) Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.
b) Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní.
c) Hospodářská komora.
5. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ve vztahu k Akademii věd České republiky:
a) Upravuje její poměry jako poměry zvláštního subjektu vykonávajícího státní správu.
b) Neupravuje právní poměry Akademie věd České republiky, ale odkazuje na zvláštní zákon.
c) Akademie věd České republiky v něm není zmíněna.
6. Činnosti spojené s procesem zapojování územních samosprávných celků do evropských regionálních struktur zajišťuje:
a) Ministerstvo zahraničních věcí.
b) Ministerstvo vnitra.
c) Ministerstvo pro místní rozvoj.
7.  Česká školní inspekce je:
a) Jedním z ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele není člen vlád.
b) Podřízena Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
c) Ústředním orgánem státní správy pro oblast školství.
8. V Preambuli Listiny základních práv a svobod je odkaz na:
a) Ustanovení Charty základních práv EU.
b) Potlačování lidských práv politických oponentů v bývalém SSSR.
c) Potlačování lidských práv a základních svobod v českých zemích.
9. Právo na příznivé životní prostředí náleží podle Listiny základních práv a svobod mezi:
a) Základní lidská práva a svobody.
b) Politická práva.
c) Hospodářská, sociální a kulturní práva.
10. Listina základních práv a svobod stanoví, že o své národnosti:
a) Má každý právo svobodně rozhodovat.
b) Nemůže nikdo svobodně rozhodovat.
c) Má každý právo svobodně rozhodovat, pokud není ve veřejném zájmu, aby byla národnost určena.
11. Smí se státní zaměstnanec účastnit jednání, u něhož lze předpokládat riziko korupce nebo lobbingu?
a) Ano, smí. Je však povinen takové jednání vést za přítomnosti minimálně jednoho ze svých spolupracovníků a dále je povinen o takovém jednání vyhotovit písemný záznam.
b) Nikoliv. Státní zaměstnanec se nesmí vystavovat rizikům korupce a lobbingu, a proto je povinen přizvání na takové jednání striktně odmítnout a informovat o tom služební orgán.
c) Ano, smí. Je však povinen takové jednání vést beze svědků a v zájmu vlastní ochrany o něm pořídit zvukový záznam.
12. Státnímu zaměstnanci nelze osobní příplatek snížit nebo odejmout:
a) Na základě výsledků jeho služebního hodnocení.
b) Jako kárné opatření v rámci kárného řízení.
c) V souvislosti s jeho vysláním k výkonu služby v zahraničí.
13. U zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou může zaměstnavatel práci přesčas:
a) Jednostranně nařídit nebo s ním dohodnout.
b) S ním pouze dohodnout.
c) Zákoník práce výkon této práce zakazuje.
14. Podle zákona o právu petičním platí, že je-li vytvořen petiční výbor:
a) Jeho členové musí určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.
b) Může být jeho členem pouze osoba starší 18 let, jejíž svéprávnost není omezena.
c) Může jej ve styku se státními orgány zastupovat kterýkoliv z jeho členů.
15. Manželství je zdánlivé:
a) Došlo-li k uzavření manželství, přestože tomu bránila zákonná překážka.
b) Pokud alespoň u jedné z osob, které hodlaly uzavřít manželství, nebyly v projevu vůle o vstupu do manželství nebo ve sňatečném obřadu nebo v souvislosti s ním splněny takové náležitosti, na jejichž splnění je k tomu, aby manželství vzniklo, nutno bezvýhradně trvat.
c) V případě církevního sňatku, pokud nebylo uzavřeno v budově oprávněně užívané registrovanou církví.
16. Byl-li údaj zapsaný ve veřejném rejstříku zveřejněn, nemůže se nikdo dovolat, že o zveřejněném údaji nemohl vědět:
a) Po uplynutí sedmi dnů od zveřejnění.
b) Po uplynutí patnácti dnů od zveřejnění.
c) Po uplynutí třiceti dnů od zveřejnění.
17. Zákon o zpracování osobních údajů stanoví, že Úřad pro ochranu osobních údajů postupuje při provádění auditu (kontrol) ochrany údajů:
a) Podle kontrolního řádu.
b) Pouze podle správního řádu.
c) Postupem stanoveným v obecném nařízení o zpracování osobních údajů.
18. Kybernetický prostor je podle zákona o kybernetické bezpečnosti:
a) Digitální prostředí umožňující vznik, zpracování a výměnu informací, tvořené informačními systémy a službami a sítěmi elektronických komunikací.
b) Vše, co není hmatatelné.
c) Systém propojených počítačových sítí („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IPsf.
19. O námitce podjatosti vznesené kontrolovanou osobou proti členu Nejvyššího kontrolního úřadu rozhoduje:
a) Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu.
b) Senát Nejvyššího kontrolního úřadu, v němž je dotčený člen zařazen.
c) Prezident nebo viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu.
20. Souhrnné účty státní pokladny a účty podřízené státní pokladně vede podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla):
a) Česká spořitelna, a.s.
b) Komerční banka, a.s.
c) Česká národní banka.
21. Pověření ke kontrole vydává podle kontrolního řádu:
a) Vedoucí kontrolního orgánu, anebo jím pověřená osoba.
b) Vedoucí kontrolní skupiny.
c) Kontrolující.
22. Zjistí-li kontrolující, že musí po ukončení kontroly učinit další potřebné kontrolní úkony, je oprávněn provést podle kontrolního řádu:
a) Obnovu kontroly.
b) Došetření věci.
c) Přezkumné řízení.
23. Správní řád je:
a) Zákon upravující postup správních orgánů.
b) Interní pokyn Ministerstva vnitra sjednocující praxi podřízených správních úřadů.
c) Nařízení vlády, které upravuje základní zásady činnosti veřejné správy.
24. Mezi základní zásady činnosti správních orgánů upravené v § 2 až 8 správního řádu nepatří:
a) Zásada zákonnosti.
b) Zásada smluvní volnosti.
c) Zásada rovnosti dotčených osob v jejich procesních právech.
25. Fikce doručení podle správního řádu nastává:
a) Uplynutím 7. dne ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí.
b) Uplynutím 10. dne ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí.
c) Uplynutím 15. dne ode dne, kdy byla písemnost připravena k vyzvednutí.
26. Podle zákona o archivnictví a spisové službě do archiválií náležejících do péče archivu lze nahlížet:
a) Na základě žádosti a za podmínek stanovených tímto zákonem, po dovršení 18 let věku žadatele, který je občanem České republiky.
b) Na základě žádosti a po obdržení souhlasu ministerstva vnitra, řídícího podle zákona o archivnictví a spisové službě výkon státní správy v oblasti archivnictví.
c) Na základě žádosti a za dodržení podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským řádem archivu.
27. Mezi definiční znaky přestupku nepatří:
a) Společenská škodlivost.
b) Zavinění.
c) Protiprávnost
28. Účastníkem řízení o přestupku není:
a) Obviněný.
b) Svědek.
c) Vlastník věci, která může být nebo byla zabrána.
29. Členové Evropského parlamentu jsou voleni ve všeobecných a přímých volbách svobodným a tajným hlasováním, a to na dobu:
a) 2 let.
b) 4 let.
c) 5 let.
30. Dle Smlouvy o fungování Evropské unie směrnice:
a) Má obecnou působnost, je závazná v celém rozsahu a přímo použitelná ve všech členských státech.
b) Není závazná.
c) Je závazná pro každý stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se ponechává vnitrostátním orgánům.