More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Podle Listiny základních práv a svobod jsou základní práva a svobody:
nezadatelné, nezcizitelné, nepromlcitelné a nezrušitelné
nezrušitelné, nezadatelné a zcizitelné
nezadatelné a promlcitelné
2. Zastupitelstvu obce je podle zákona o obecní policii vyhrazeno mimo jiné:
uzavírat pracovneprávní smlouvy se zamestnanci obecní policie
zrizovat a zrušovat obecní policii
predkládat rade obce návrhy na zrízení a zrušení obecní (mestské) policie
3. Podle zákona o obecní policii obecní policie na základe verejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly na území jiné obce:
muže
nesmí
muže pouze v soucinnosti s Policií CR
4. Zastupitelstvo obce podle zákona o obecní policii:
muže poverit plnením nekterých úkolu pri rízení obecní policie urceného strážníka
je povinno urcit strážníka k rízení obecní policie
je oprávneno poverit plnením úkolu pri rízení obecní policie nekterého zamestnance obecního úradu
5. Podle zákona o obecní policii uchazec o zamestnání strážníka, cekatel nebo strážník není bezúhonný, pokud:
spáchal trestný cin
je proti nemu vedeno trestní stíhání pro trestný cin
byl pravomocne odsouzen pro úmyslný trestný cin
6. Podle zákona o obecní policii uchazec o zamestnání strážníka, cekatel nebo strážník není bezúhonný, pokud:
jeho trestní stíhání pro úmyslný trestný cin bylo pravomocne podmínene zastaveno, a od uplynutí zkušební doby nebo lhuty, v níž muže být rozhodnuto, že se osvedcil, neuplynulo ješte 10 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný cin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona
byl v posledních 5 letech opakovane pravomocne odsouzen pro trestné ciny spáchané z nedbalosti jednáním, které není v rozporu s posláním strážníka podle zákona o obecní policii
bylo v trestním rízení, které bylo proti nemu vedeno, rozhodnuto o podmíneném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí ješte neuplynulo 5 let, je-li jednání, kterým spáchal trestný cin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona
7. Podle zákona o obecní policii jsou strážníci v pracovním pomeru:
k obecní policii
k obecnímu úradu
k obci
8. Podle zákona o obecní policii odborná zpusobilost strážníka v dobe platnosti osvedcení prezkoumána Ministerstvem vnitra být:
nemuže
muže
nesmí 1 rok pred skoncením platnosti osvedcení
9. Podle zákona o obecní policii obec muže prevést strážníka k výkonu práce cekatele nebo jiného zamestnance obce ode dne zahájení:
prestupkového rízení
trestního stíhání strážníka pro podezrení ze spáchání trestného cinu zakládajícího ztrátu bezúhonnosti podle § 4a zákona o obecní policii
kárného rízení
10. Stejnokroj strážníku podle zákona o obecní policii nesmí být zamenitelný:
se stejnokrojem soukromých bezpecnostních služeb
se stejnokrojem vymezeným zvláštním právním predpisem
pouze se stejnokrojem príslušníku Policie CR
11. Podle zákona o obecní policii je strážník povinen bez zbytecného odkladu oznámit duvodné podezrení, že byl spáchán trestný cin:
osobe rídící obecní policii
Policii CR
státnímu zastupitelství nebo soudu
12. Podle zákona o obecní policii je strážník povinen oznámit podezrení, že byl spáchán prestupek nebo jiný správní delikt:
Verejnému ochránci práv
príslušnému orgánu, do jehož pusobnosti projednání tohoto prestupku nebo správního deliktu patrí
státnímu zástupci
13. Náhradu nutných nákladu a ušlého výdelku osobe, která se na výzvu strážníka dostavila k zápisu o podání vysvetlení, podle zákona o obecní policii poskytuje:
stát
obec
krajský úrad
14. Podle zákona o obecní policii musí být zápis o podání vysvetlení s osobou sepsán:
do 24 hodin
bez zbytecného odkladu
v prípade, že bude predána Policii CR
15. Strážník o predvedení osoby k sepsání zápisu o podání vysvetlení podle zákona o obecní policii:
vyhotoví protokol o predvedení
sepíše úrední záznam
informuje státního zástupce
16. Podle zákona o obecní policii je strážník oprávnen presvedcit se, zda osoba u sebe nemá zbran, a tuto odebrat osobe, kterou:
predvádí, omezuje na osobní svobode nebo proti které smeruje zákrok z duvodu jejího agresivního chování
výhradne jen predvádí
výhradne jen predvádí nebo omezuje na osobní svobode
17. Podle zákona o obecní policii je strážník oprávnen odejmout vec, jestliže lze mít duvodne za to, že v rízení o prestupku muže být vysloveno její propadnutí nebo muže být zabrána:
po predchozí marné výzve k vydání veci
na žádost orgánu obce
po predchozím písemném upozornení, aby dotycný vec vydal
18. Podle zákona o obecní policii je strážník oprávnen použít úder služební zbraní:
pouze tehdy, jestliže jsou splneny podmínky pro použití služební zbrane
pouze tehdy, jsou-li splneny podmínky pro použití donucovacích prostredku
pouze tehdy, jestliže jsou zároven splneny podmínky pro použití služební zbrane a donucovacích prostredku
19. Podle zákona o obecní policii je strážník pred použitím donucovacích prostredku povinen vyzvat osobu, proti které zakrocuje:
aby upustila od protiprávního jednání slovy „jménem zákona“ s výstrahou, že bude použito donucovacích prostredku
aby upustila od protiprávního jednání aniž použije slov „jménem zákona“, že bude použito donucovacích prostredku
aby prokázala svoji totožnost
20. Podle zákona o obecní policii strážník není povinen pri použití služební zbrane:
dbát nutné opatrnosti, zejména aby nebyl ohrožen život jiných osob
co nejvíce šetrit život a zdraví osoby, proti níž zákrok smeruje
nejprve vystrelit varovný výstrel
21. Podle zákona o obecní policii po každém použití služební zbrane, pri kterém došlo ke zranení osoby, musí strážník poskytnout zranené osobe první pomoc a zajistit lékarské ošetrení:
ihned, jakmile to okolnosti dovolí
poté, co o události vyrozumí osobu, která obecní policii rídí
po zajištení místa cinu
22. Pokud osobe, která svým protiprávním jednáním oprávnený a primerený zákrok vyvolala, zpusobil strážník v souvislosti s plnením úkolu stanovených zákonem o obecní policii škodu, za škodu obec:
odpovídá pouze do výše 5000 Kc
neodpovídá
odpovídá
23. Podle zákona o obcích starosta obec navenek:
zastupuje pouze spolecne s tajemníkem obecního úradu
nezastupuje
zastupuje
24. Podle zákona o krajích vykonávají orgány kraje prenesenou pusobnost ve vecech:
které stanoví zákon
které jsou stanoveny zákony a provádecími vyhláškami
které stanoví zákony a narízení vlády
25. Podle zákona o živnostenském podnikání prodej nezpracovaných rostlinných a živocišných výrobku z vlastní drobné pestitelské a chovatelské cinnosti fyzickými osobami:
je živností, pokud tak urcí obec
není živností
je živností
26. Podle živnostenského zákona prodávat zboží též v mobilních provozovnách podnikatelé:
mohou
nemohou
mohou jen po schválení príslušné obce
27. Podle živnostenského zákona, právnická osoba jako podnikatel nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu mimo jiné tím, že:
trvale a zvencí viditelne neoznací provozovnu prodejní nebo provozní dobou urcenou pro styk se spotrebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat
není v provozovne trvale prítomen
neoznámí minimálne týden predem uzavrení provozovny
28. Shromáždení související s poskytováním služeb se ve smyslu zákona o právu shromaždovacím za shromáždení:
považují v prípade, kdy jsou konána verejne
považují
nepovažují
29. Podle zákona o právu shromaždovacím je povinen shromáždení ukoncit:
svolavatel
poradatel
pouze urcený pracovník obecního úradu
30. Podle zákona o právu shromaždovacím muže proti rozpuštení shromáždení svolavatel nebo úcastník shromáždení do 15 dnu podat žalobu u:
obecního úradu
krajského úradu
soudu
31. Jestliže by oznámený úcel shromáždení smeroval k výzve popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva osob, zakáže je podle zákona o právu shromaždovacím:
príslušný úrad, jemuž bylo shromáždení oznámeno
státní zástupce
Policie CR
32. Podle zákona o právu shromaždovacím úcastníci shromáždení nesmejí mít u sebe mimo jiné:
výbušniny nebo predmety zábavné pyrotechniky; na strelné zbrane se toto ustanovení nevztahuje
pouze strelné zbrane
strelné zbrane, výbušniny nebo pyrotechnické výrobky
33. Podle zákona o Policii CR je oprávnen vstoupit do obydlí nebo jiného prostoru, vznikne-li duvodné podezrení, že se tam nachází zemrelý:
policista
policista nebo strážník obecní (mestské) policie
státní zástupce
34. Podle zákona o Policii CR za úcelem získání poznatku o trestné cinnosti odhaluje skutecnosti nasvedcující tomu, že byl spáchán trestný cin:
strážník obecní (mestské) policie
policista
soudce
35. Podle zákona o Policii CR lze spolupráci s obcemi pri zabezpecování místních záležitostí verejného porádku stanovit:
koordinacní dohodou
narízením obce
vyhláškou Ministerstva vnitra
36. Kdo úmyslne verejne projevuje sympatie k hnutí, které prokazatelne smeruje k potlacení práv a svobod cloveka nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou ci trídní zášt nebo zášt vuci jiné skupine osob se dopouští:
trestného cinu, pokud v posledním roce bylo obdobné jednání pachatele posuzováno jako prestupek
trestného cinu
prestupku
37. Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelne smeruje k potlacení práv a svobod cloveka, naplní skutkovou podstatu:
jiného správního deliktu
trestného cinu
prestupku
38. Kdo úmyslne ve vetší míre nebo opakovane prodá, podá nebo poskytne díteti alkohol, spáchá:
trestný cin
jiný správní delikt
prestupek
39. Kdo na cizím majetku zpusobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotrebitele zejména tak, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve vetším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají pritom jejich podstatné vady, se podle trestního zákoníku dopustí trestného cinu:
poškozování spotrebitele
krádeže
podvodu
40. Kdo podle trestního zákoníku zneužije bezbrannosti jiného k pohlavnímu styku, spáchá:
trestný cin omezování osobní svobody
prestupek proti obcanskému soužití
trestný cin znásilnení