More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Rozsudek se vyhlašuje:
a) Veřejně s výjimkami stanovenými zákonem.
b) Veřejně s výjimkami v zájmu ochrany dětí a mladistvých.
c) Vždy veřejně.
2. Součástí ústavního pořádku není:
a) Lisabonská smlouva.
b) Listina základních práv a svobod.
c) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
3. Ústavní soud se skládá z:
a) 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu deseti let.
b) 10 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu patnácti let.
c) 15 soudců, kteří jsou jmenováni na dobu neomezenou.
4. Procesní pravidla výkonu veřejnosprávní kontroly, která nejsou upravena zákonem o finanční kontrole, se podpůrně řídí:
a) Rozpočtovými pravidly.
b) Kontrolním řádem.
c) Zákonem o auditorech.
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru dle zákona o obcích je:
a) Obligatorní.
b) Obligatorní pouze v případě obcí s pověřeným obecním úřadem.
c) Fakultativní.
6. Úřad vlády České republiky:
a) Je nadřízen všem ministerstvům České republiky.
b) Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vlády České republiky.
c) Plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky.
7. Nesprávné je tvrzení, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ústředním orgánem státní správy pro:
a) Předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy.
b) Péči o rodinu a děti.
c) Státní péči o děti, mládež a tělesnou výchovu.
8. Do práv a oprávněných zájmů dotčených osob státní zaměstnanec:
a) Smí zasahovat jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.
b) Smí zasahovat jen s předchozím písemným souhlasem představeného.
c) Nesmí nijak zasahovat.
9. Státní zaměstnanec požádal svého spolupracovníka, aby za něj vypracoval služební úkol, jenž mu uložil jeho představený. Je takový postup možný?
a) Ano, za předpokladu, že spolupracovník slíbí, že o zpracování daného služebního úkolu nikomu nepoví.
b) Ano, bude-li spolupracovník za zpracování služebního úkolu odpovídajícím způsobem odměněn.
c) Nikoliv. Státní zaměstnanec je povinen služební úkoly plnit osobně.
10. Zástupce služebního orgánu nemá pravomoc rozhodovat ve věci:
a) Povolení kratší služební doby.
b) Jmenování na služební místo představeného.
c) Zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů.
11. Dle zákona o státní službě služební slib skládá státní zaměstnanec vždy:
a) V den před nástupem do služby.
b) V první den kalendářního měsíce, ve kterém je státní zaměstnanec přijímán do služby.
c) V den nástupu do služby.
12. Vydání rozhodnutí nemůže být prvním úkonem v řízení v případě rozhodování o:
a) Odvolání ze služebního místa představeného.
b) Zařazení mimo výkon služby z organizačních důvodů.
c) Skončení služebního poměru.
13. Podstatnou náležitostí pracovní smlouvy není:
a) Místo výkonu práce.
b) Výše odměny za práci.
c) Den nástupu do práce.
14. U zaměstnance se sjednanou kratší pracovní dobou může zaměstnavatel práci přesčas:
a) Jednostranně nařídit nebo s ním dohodnout.
b) S ním pouze dohodnout.
c) Zákoník práce výkon této práce zakazuje.
15. Přestávku v práci na jídlo a oddech musí poskytnout zaměstnavatel zaměstnanci staršímu let nejdéle po:
a) 4,5 hodinách nepřetržité práce v trvání nejméně 30 minut.
b) 5 hodinách nepřetržité práce v trvání nejméně 30 minut.
c) 6 hodinách nepřetržité práce v trvání nejméně 30 minut.
16. Peněžité plnění poskytované zaměstnanci za práci vykonanou na základě dohody o provedení práce se podle zákoníku práce nazývá:
a) Mzda.
b) Plat.
c) Odměna z dohody.
17. Ve věcech náhrady škody podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem jménem státu jednají:
a) Obecní a krajské úřady.
b) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady.
c) Zastupitelstva územních samosprávných celků.
18. Závdavkem se podle občanského zákoníku rozumí:
a) Dar uskutečněný mezi budoucími manželi evidovaný v předmanželské smlouvě.
b) Plnění potvrzující uzavření smlouvy a poskytnutí jistoty, že dluh bude splněn.
c) Zvláštní druh věcného břemena spočívající ve zřízení společného nájmu bytu nebo domu manželi.
19. Právo stavby:
a) Nesmí být zřízeno na více než 99 let.
b) Nesmí být zřízeno na více než 20 let.
c) Může být zřízeno na neomezenou dobu.
20. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je správce povinen dokumentovat:
a) Zjištěné porušení zabezpečení osobních údajů, způsobené zvnějšku.
b) Pouze závažné porušení, které současně ohlašuje Úřadu pro ochranu osobních údajů.
c) Jakékoli zjištěné porušení zabezpečení osobních údajů.
21. Kybernetickou bezpečnostní událostí podle zákona o kybernetické bezpečnosti:
a) Jsou pravidelná setkání národního a vládního CERT. Jedná se o významnou bezpečnostní událost strategického charakteru nezbytnou pro zajišťování kybernetické bezpečnosti.
b) Jsou pravidelné reporty o kybernetických incidentech. Jedná se o bezpečnostní událost politického charakteru nezbytnou pro Bezpečnostní radu státu.
c) Je událost, která může způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací.
22. Který ústřední správní orgán se zabývá oblastí kybernetické bezpečnosti?
a) Národní bezpečnostní úřad.
b) Bezpečnostní informační služba.
c) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
23. Bezpečností informací se podle zákona o kybernetické bezpečnosti rozumí:
a) Zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a dat.
b) Zajištění správnosti a neporušenosti informací a dat.
c) To, že data nejsou infikovaná virem.
24. Nemůže-li prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ani viceprezident Nejvyššího kontrolního úřadu po přechodnou dobu vykonávat svoji funkci, vykonává funkci prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu:
a) Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu.
b) Statutární zástupce podle jednacího řádu.
c) Nejstarší člen Nejvyššího kontrolního úřadu.
25. Podle zákona č. 219/Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, lze právo stavby k pozemku ve vlastnictví státu zřídit:
a) Za úplatu; bezúplatně jen ve veřejném zájmu. Smluvní zřízení práva stavby vyžaduje schválení Ministerstvem financí.
b) Pouze bezúplatně. Smluvní zřízení práva stavby vyžaduje předchozí souhlas Ministerstva financí.
c) Pouze za úplatu. Smluvní zřízení práva stavby vyžaduje schválení příslušným ministerstvem.
26. Námitky proti kontrolnímu zjištění mohou být podány dle kontrolního řádu:
a) Nejpozději do 10 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.
b) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.
c) Nejpozději do 30 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.
27. Opožděné námitky, námitky podané neoprávněnou osobou, námitky, z nichž není zřejmé, proti jakému kontrolnímu zjištění směřují, nebo námitky, u nichž chybí odůvodnění, nadřízená osoba kontrolujícího podle kontrolního řádu:
a) Odmítne.
b) Zamítne.
c) Odloží.
28. Správní orgán, který není věcně nebo místně příslušný k vyřízení dosleho pod, bezodkladně:
a) Vyrozumí podatele o této skutečnosti a poučí ho o tom, na jaký správní orgán se má se svým podáním obrátit.
b) Podání usnesením postoupí příslušnému správnímu orgánu a současně o tom uvědomí podatele.
c) Podání odloží usnesením poznamenaným do spisu.
29. Ochrannými opatřeními jsou:
a) Omezující opatření a zabrání věci nebo náhradní hodnoty.
b) Zákaz činnosti a omezující opatření.
c) Propadnutí věci nebo náhradní hodnoty a zákaz činnosti.
30. Nestanoví-li Smlouva o Evropské unii a Smlouva o fungování Evropské unie jinak, rozhoduje Evropská rada:
a) Kvalifikovanou většinou.
b) Prostou většinou.
c) Konsenzem.