More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon:
a) Použije se národní úprava.
b) Rozhodne o použití svým usnesením vláda.
c) Použije se mezinárodní smlouva.
2. Návrh zákona může podle Ústavy České republiky podat:
a) Poslanec, skupina poslanců, Senát, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.
b) Poslanec, skupina poslanců, senátor, vláda nebo zastupitelstvo vyššího územního samosprávného celku.
c) Poslanecká sněmovna, Senát, vláda nebo zastupitelstvo samosprávného celku.
3. Vláda je podle Ústavy:
a) Vrcholným orgánem státní moci.
b) Vrcholným orgánem výkonné moci.
c) Vrcholným orgánem zákonodárné moci.
4. Do působnosti Ústavního soudu nepatří:
a) Rozhodování o ústavní žalobě Senátu proti prezidentu republiky.
b) Rozhodování o zrušení jiných právních předpisů než jsou zákony, jsou-li v rozporu se zákonem.
c) Udělování souhlasu s trestním stíháním poslance nebo senátora.
5. Součástí ústavního pořádku není:
a) Lisabonská smlouva.
b) Listina základních práv a svobod.
c) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
6. Za předpokladu, že si plénum toto rozhodování nevyhradí, nerozhoduje v plénu Ústavní soud České republiky:
a) Pokud senát nerozhodl, protože žádný z návrhů na usnesení nezískal většinu hlasů.
b) O ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu.
c) O zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení.
7. Území vojenského újezdu je vymezeno:
a) Pomocí obcí.
b) Pomocí částí obcí.
c) Pomocí katastrálních území.
8. Úřad vlády České republiky:
a) Je nadřízen všem ministerstvům České republiky.
b) Rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím vlády České republiky.
c) Plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky.
9. Ústředním orgánem státní správy pro vězeňství je:
a) Ministerstvo vnitra.
b) Ministerstvo spravedlnosti.
c) Ministerstvo práce a sociálních věcí.
10. Do působnosti Ministerstva obrany podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy nespadá:
a) Správa vojenských újezdů.
b) Udělování souhlasu v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu.
c) Koordinace činnosti ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně.
11. Pravidla etiky státních zaměstnanců byla vydána formou:
a) Nařízení vlády.
b) Vyhlášky Ministerstva vnitra.
c) Služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu.
12. Předpokládá-li státní zaměstnanec jednání s rizikem korupce nebo podvodu nebo jednání s prvky lobbingu, je povinen o takovém jednání pořídit:
a) Zvukový záznam.
b) Obrazový záznam.
c) Písemný záznam.
13. Dle zákona o státní službě označení služebních míst představených v ministerstvech a v Úřadu vlády jsou:
a) Náměstek pro řízení sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení.
b) Ředitel odboru, vedoucí oddělení, vedoucí útvaru.
c) Ředitel sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení.
14. Služební předpis stanoví dle zákona o státní službě:
a) Organizační věci služby, vydává se v písemné podobě.
b) Příkazy k výkonu služby, vydává se v písemné podobě.
c) Organizační věci služby, nemusí být vydán v písemné podobě.
15. Sekce pro státní službu:
a) Je organizační jednotkou Ministerstva vnitra.
b) Je organizační jednotkou Úřadu vlády.
c) Je ústředním správním úřadem.
16. Kárná odpovědnost státního zaměstnance za kárné provinění zaniká, jestliže:
a) Uplynul jeden rok od jeho spáchání.
b) Do jednoho roku od jeho spáchání nebylo zahájeno kárné řízení.
c) Do jednoho roku od jeho spáchání nebylo kárné řízení pravomocně skončeno.
17. Způsobí-li zaměstnanec zaměstnavateli při výkonu práce úmyslně škodu, je povinen:
a) Nahradit celou vzniklou škodu.
b) Nahradit vzniklou škodu nejvýše do čtyřapůnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.
c) Nahradit vzniklou škodu nejvýše do pětinásobku jeho průměrného měsíčního výdělku.
18. Přestávku v práci na jídlo a oddech musí poskytnout zaměstnavatel zaměstnanci staršímu let nejdéle po:
a) 4,5 hodinách nepřetržité práce v trvání nejméně 30 minut.
b) 5 hodinách nepřetržité práce v trvání nejméně 30 minut.
c) 6 hodinách nepřetržité práce v trvání nejméně 30 minut.
19. Postup při uzavírání kolektivní smlouvy včetně řešení sporů mezi smluvními stranami se řídí:
a) Zákoníkem práce.
b) Občanským zákoníkem.
c) Zákonem o kolektivním vyjednávání.
20. Podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem se odpovědnosti za způsobenou škodu:
a) Nelze zprostit.
b) Lze zprostit, prokáže-li stát, že vzniku škody nešlo zabránit ani postupem s péčí řádného hospodáře.
c) Lze zprostit, prokáže-li stát, že vznikem škody dosáhl stát majetkového prospěchu značného rozsahu.
21. Je zakázáno založit právnickou osobu:
a) Podporující násilí.
b) Za účelem šíření určitého náboženství.
c) Za účelem ovlivnění složení zákonodárných sborů.
22. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů stanoví, že subjekt údajů:
a) Musí za určitých okolností souhlas se zpracováním svých osobních údajů správci nebo zpracovateli udělit.
b) Nemůže jednou udělený souhlas odvolat.
c) Může udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů a kdykoli jej odvolat.
23. Stavem kybernetického nebezpečí se podle zákona o kybernetické bezpečnosti rozumí:
a) narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací v důsledku Kybernetické bezpečnostní události.
b) stav, ve kterém je ve velkém rozsahu ohrožena bezpečnost informací v informačních systémech nebo bezpečnost služeb elektronických komunikací anebo bezpečnost a integrita sítí elektronických komunikací, a tím by mohlo dojít k porušení nebo došlo k ohrožení zájmu České republiky ve smyslu zákona upravujícího ochranu utajovaných informací.
c) stav, kdy neohlásí správce nebo provozovatel informačního nebo komunikačního systému kritické informační infrastruktury nebo správce nebo provozovatel významného informačního systému kybernetický bezpečnostní incident podle § 8 odst. 1 a 4.
24. Za plnění státního rozpočtu odpovídá:
a) Ministerstvo financí vládě.
b) Vláda Poslanecké sněmovně.
c) Ministerstvo financí Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny.
25. V souladu se zákonem č. 218/Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) finanční úřady vykonávají správu odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále:
a) Podle daňového řádu.
b) Podle správního řádu.
c) Podle občanského soudního řádu.
26. Přizvanou osobou je dle kontrolního řádu:
a) Zástupce kontrolovaného, který se účastní úkonů při kontrole na místě.
b) Osoba určená kontrolujícím, která se za účelem dosažení účelu kontroly na kontrole podílí.
c) Osoba vykonávající státní dozor nad výkonem kontroly.
27. Nahlížet do spisu:
a) Mohou pouze účastníci řízení nebo jejich zástupci.
b) Mohou kromě účastníků nebo jejich zástupců i jiné osoby, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod.
c) Mohou pouze oprávněné úřední osoby, které ve věci rozhodují.
28. Proti usnesením nebo jiným úkonům exekučního správního orgánu, proti kterým se nelze odvolat, může povinný nebo jiná osoba, které z tohoto úkonu vyplývá povinnost, podat:
a) Námitky.
b) Stížnost.
c) Rozklad.
29. Řízení o přestupku je zahájeno:
a) Dnem, kdy oznámení o přestupku došlo správnímu orgánu.
b) Dnem, kdy byl založen spis v dané věci.
c) Doručením oznámení o zahájení řízení podezřelému z přestupku nebo ústním vyhlášením takového oznámení.
30. Jestliže spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno, správní orgán:
a) Vydá rozhodnutí o tom, že obviněný je nevinný.
b) Řízení usnesením zastaví.
c) Věc odloží.