More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Přijaté zákony podepisuje:
a) Předseda Poslanecké sněmovny, prezident republiky a předseda vlády.
b) Předseda vlády a prezident republiky.
c) Předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny a prezident republiky.
2. Soudce je jmenován do funkce:
a) Prezidentem republiky bez časového omezení.
b) Předsedou Senátu bez časového omezení.
c) Prezidentem republiky na dvacet let.
3. Nejvyšší kontrolní úřad:
a) Vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.
b) Předkládá Poslanecké sněmovně návrh státního závěrečného účtu.
c) Je orgánem podřízeným vládě.
4. Volební zákon musí být přijat:
a) Ústavní většinou (⅗ všech poslanců i senátorů) v obou komorách Parlamentu.
b) Absolutní většinou (všech poslanců) v Poslanecké sněmovně.
c) Prostou většinou (přítomných poslanců či senátorů) v obou komorách Parlamentu.
5. Při projednání návrhů se Ústavní soud:
a) Musí vždy řídit pořadím, v němž mu návrhy došly.
b) Nemusí řídit pořadím, v němž mu návrhy došly, jestliže se usnese, že věc, které se některý návrh týká, je naléhavá.
c) Nemusí řídit pořadím, v němž mu návrhy došly, pokud přednostním projednáním svůj návrh podmíní Poslanecká sněmovna nebo Senát Parlamentu; o upřednostnění návrhu sepíší zápis.
6. V zákoně o územním členění státu:
a) Je upraven vztah mezi okresy a obcemi s rozšířenou působností.
b) Jsou uvedeny obce s rozšířenou působností, avšak jejich vztah k okresu neupravuje.
c) Nejsou obce s rozšířenou působností obsaženy.
7. Nesprávné je tvrzení, že podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy:
a) Ministerstvo obrany povolává občany České republiky k plnění branné povinnosti.
b) Ministerstvo obrany vyhlašuje jménem České republiky válečný stav.
c) Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro řízení Armády České republiky.
8. Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, plní:
a) Ministerstvo vnitra.
b) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
c) Úřad vlády České republiky.
9. Nesprávné je tvrzení, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ústředním orgánem státní správy pro:
a) Předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy.
b) Péči o rodinu a děti.
c) Státní péči o děti, mládež a tělesnou výchovu.
10. Do působnosti Ministerstva obrany podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy nespadá:
a) Správa vojenských újezdů.
b) Udělování souhlasu v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu.
c) Koordinace činnosti ústředních orgánů, správních orgánů a orgánů samosprávy a právnických osob důležitých pro obranu státu při přípravě k obraně.
11. Listina základních práv a svobod upravuje v čl. otázky náboženského vyznání a víry. Vyberte z níže uvedených možností tu, která nejlépe odpovídá smyslu čl. ve vztahu k náboženskému vyznání a víře:
a) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo být bez náboženského vyznání.
b) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru, pokud to náboženství nebo víra, ke které se hlásí, připouští.
c) Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání je zaručena. Každý má právo změnit své náboženství nebo víru anebo být bez náboženského vyznání.
12. Povinnost přijetí Pravidel etiky státních zaměstnanců ve formě služebního předpisu zakládá:
a) Ústava České republiky.
b) Zákoník práce.
c) Zákon o státní službě.
13. Je státní zaměstnanec oprávněn odmítnout jednat s osobou odlišného etnického či rasového původu?
a) Ano, zajistí-li, že s dotčenou osobou bude v dané věci jednat jiný státní zaměstnanec.
b) Ano, získá-li k tomu souhlas svého bezprostředně nadřízeného představeného.
c) Nikoliv. Státní zaměstnanec je povinen uplatňovat rovný přístup ke všem osobám.
14. Státní zaměstnanec se domnívá, že příkaz k výkonu služby, který obdržel, je v rozporu se služebním předpisem. Státní zaměstnanec:
a) Není oprávněn soulad příkazu se služebním předpisem posuzovat.
b) Je oprávněn bez dalšího odmítnout splnění příkazu.
c) Je povinen na rozpor upozornit představeného dříve, než začne příkaz plnit.
15. Osobou řídící činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců je dle zákona o státní službě:
a) V případě ministerstva a Úřadu vlády státní tajemník a v případě jiného služebního úřadu vedoucí služebního úřadu.
b) V případě ministerstva ministr a v případě jiného služebního úřadu vedoucí služebního úřadu.
c) V případě ministerstva státní tajemník a v případě jiného služebního úřadu ředitel odboru.
16. Je možno, aby státní zaměstnanec dle zákona o státní službě vykonával dočasně službu v jiném služebním úřadu nebo v jiném organizačním útvaru svého služebního úřadu?
a) Ne, státní zaměstnanec vykonává službu vždy pouze na služebním místě, na kterém je zařazen nebo jmenován.
b) Ano, státního zaměstnance je možno přeložit na nezbytně nutnou dobu k výkonu služby v oboru služby, který vykonává. Tato doba je zákonem o státní službě časově omezena.
c) Ano, je možno přeložit státního zaměstnance na nezbytně nutnou dobu k výkonu služby i v oboru služby, který nevykonává. Tato doba je zákonem o státní službě časově neomezena.
17. Korporace je:
a) Právnická osoba vytvářená společenstvím osob.
b) Majetek vyčleněný k určitému účelu.
c) Každá právnická osoba, která je podnikatelem.
18. Dědí se na základě:
a) Prohlášení dědiců, zákonné posloupnosti nebo rozhodnutí soudu.
b) Dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona.
c) Závěti nebo rozhodnutí soudního komisaře.
19. Podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů je šifrování osobních údajů:
a) Vhodným opatřením k zabezpečení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů.
b) Povinným opatřením k zabezpečení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů.
c) Povinným opatřením k zabezpečení externích datových médií.
20. O námitkách kontrolované osoby proti kontrolnímu protokolu rozhoduje podle zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu:
a) Senát Nejvyššího kontrolního úřadu.
b) Vedoucí skupiny kontrolujících.
c) Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu.
21. Na základě zákona č. 219/Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, je provozovatelem a správcem Centrálního registru administrativních budov:
a) Provozovatelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a správcem je Ministerstvo financí.
b) Provozovatelem i správcem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
c) Provozovatelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a správcem je Ministerstvo vnitra.
22. Namítat podjatost kontrolujícího nebo přizvané osoby je/jsou podle kontrolního řádu oprávněna/oprávněny:
a) Pouze kontrolovaná osoba.
b) Kontrolovaná osoba a v zákonem stanovených případech též povinná osoba.
c) Všechny osoby zúčastněné na kontrole.
23. Kontrola je podle kontrolního řádu kontrolním orgánem vždy zahajována:
a) Z moci úřední (ex offo).
b) Na žádost kontrolované nebo povinné osoby.
c) Na návrh třetí osoby.
24. Povinnost zachovávat mlčenlivost o utajované informaci má:
a) Jen původce utajované informace.
b) Každý, kdo měl nebo má k ní přístup.
c) Jen fyzická osoba, která je držitelem osvědčení.
25. Vezme-li žadatel svou žádost zpět, správní orgán:
a) Řízení usnesením zastaví.
b) Může pokračovat v řízení a vydat rozhodnutí, vyžaduje-li to veřejný zájem.
c) tuto skutečnost poznamená do spisu a nečiní v řízení další úkony.
26. Odvolací správní orgán může napadené rozhodnutí:
a) zrušit, změnit nebo potvrdit.
b) pouze zrušit nebo potvrdit.
c) pouze změnit nebo potvrdit.
27. Ústní jednání je dle správního řádu:
a) Vždy neveřejné.
b) Veřejné, pokud správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou neveřejné.
c) Neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou veřejné.
28. Proti usnesením nebo jiným úkonům exekučního správního orgánu, proti kterým se nelze odvolat, může povinný nebo jiná osoba, které z tohoto úkonu vyplývá povinnost, podat:
a) Námitky.
b) Stížnost.
c) Rozklad.
29. Mezi správní tresty nepatří:
a) Trest odnětí svobody.
b) Pokuta.
c) Zveřejnění rozhodnutí o přestupku.
30. Blokační menšinu v Radě Evropské unie musí tvořit minimálně:
a) Čtyři členové Rady Evropské unie.
b) Pět členů Rady Evropské unie.
c) Šest členů Rady Evropské unie.