More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Prezidentem republiky:
a) Nemůže být zvolen občan, kterému je 40 let.
b) Nemůže nikdo být zvolen více než dvakrát.
c) Nemůže nikdo být zvolen více než dvakrát za sebou.
2. Za závažné zjištění z vykonaných finančních kontrol se podle zákona o finanční kontrole považuje:
a) Zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin.
b) Zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 50 000 Kč.
c) Zjištění, na jehož základě kontrolní orgán zahájil řízení o přestupku.
3. Má-li hejtman kraje za to, že usnesení rady kraje je nesprávné:
a) Pozastaví jeho výkon a věc předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva kraje.
b) Zruší jej a o věci sám rozhodne.
c) Postoupí věc k rozhodnutí Ministerstvu vnitra.
4. Mandát člena zastupitelstva hlavního města Prahy vzniká:
a) Zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
b) Složením slibu na začátku prvního zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy, jehož se po svém zvolení zúčastní.
c) Účastí na ustavujícím zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy.
5. Ve Sbírce zákonů České republiky se vyhlašují nálezy, kterými Ústavní soud rozhodl:
a) O návrhu na zrušení zákona nebo jiného právního předpisu anebo jejich jednotlivých ustanovení.
b) O opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora.
c) O tom, zda rozhodnutí o rozpuštění politické strany nebo jiné rozhodnutí týkající se činnosti politické strany je ve shodě s ústavními nebo jinými zákony.
6. Pro rozhodování věcí, které nepatří do působnosti pléna, vytváří Ústavní soud:
a) Čtyři tříčlenné senáty.
b) Dva tříčlenné senáty.
c) Jeden šestičlenný senát.
7. Ústředním orgánem státní správy není:
a) Veřejný ochránce práv.
b) Úřad průmyslového vlastnictví.
c) Národní sportovní agentura.
8. Úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti členů vlády, kteří nejsou pověřeni řízením ministerstva nebo jiného úřadu, plní:
a) Ministerstvo vnitra.
b) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
c) Úřad vlády České republiky.
9. Nesprávné je tvrzení, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ústředním orgánem státní správy pro:
a) Předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy.
b) Péči o rodinu a děti.
c) Státní péči o děti, mládež a tělesnou výchovu.
10. Ústředním orgánem státní správy je:
a) Česká geologická služba.
b) Úřad pro civilní letectví České republiky.
c) Český statistický úřad.
11. V čele Legislativní rady vlády stojí:
a) Vedoucí Úřadu vlády České republiky.
b) Člen vlády.
c) Člen Legislativní rady vlády zvolený na jejím jednání z řad jejích členů.
12. Zatčená osoba musí být podle Listiny základních práv a svobod odevzdána soudu do:
a) 12 hodin.
b) 24 hodin.
c) 48 hodin.
13. Listina základních práv a svobod upravuje v čl. 3 rozhodování o národnosti. Při tom stanoví, že:
a) Občan má právo svobodně rozhodovat o své národnosti.
b) Každý rodič má právo svobodně rozhodovat o národnosti svého dítěte.
c) Každý má právo svobodně rozhodovat o své národnosti.
14. Listina základních práv a svobod ve vztahu k cenzuře:
a) Stanovuje, že cenzura je možná jen na základě rozhodnutí soudu.
b) Stanovuje, že cenzura je nepřípustná.
c) Otázku cenzury explicitně neřeší.
15. Státního zaměstnance lze v zákonem stanovených případech zařadit mimo výkon služby z organizačních důvodů, nejdéle však na:
a) 6 měsíců.
b) 9 měsíců.
c) 12 měsíců.
16. Po dobu zařazení mimo výkon služby pro pozastavení služby:
a) Činí plat státního zaměstnance 60 % měsíčního platu.
b) Činí plat státního zaměstnance 80 % měsíčního platu.
c) Nepřísluší státnímu zaměstnanci plat.
17. Odvolacím orgánem ve věcech kárné odpovědnosti je:
a) Náměstek ministra vnitra pro státní službu.
b) Kárná komise druhého stupně.
c) Vedoucí služebního úřadu.
18. Osobou řídící činnosti související se zajišťováním organizačních věcí služby, správy služebních vztahů a odměňování státních zaměstnanců je dle zákona o státní službě:
a) V případě ministerstva a Úřadu vlády státní tajemník a v případě jiného služebního úřadu vedoucí služebního úřadu.
b) V případě ministerstva ministr a v případě jiného služebního úřadu vedoucí služebního úřadu.
c) V případě ministerstva státní tajemník a v případě jiného služebního úřadu ředitel odboru.
19. Zaměstnanci, který vykonává zaměstnání v pracovním poměru, vzniká za podmínek stanovených v Části deváté zákoníku práce právo na:
a) Dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část a dále právo na dodatkovou dovolenou.
b) Dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část, dovolenou za odpracované dny a dále právo na dodatkovou dovolenou.
c) Dovolenou.
20. Člena Nejvyššího kontrolního úřadu může odvolat:
a) Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu na základě pravomocného rozsudku, jímž byl člen odsouzen pro úmyslný trestný čin.
b) Poslanecká sněmovna na základě pravomocného rozhodnutí Kárné komory Nejvyššího kontrolního úřadu, kterým bylo navrženo odvolání z funkce.
c) Kárná komora Nejvyššího kontrolního úřadu za závažné kárné provinění nebo opakované kárné provinění.
21. Ke zprávě o vývoji ekonomiky a plnění státního rozpočtu a k návrhu státního závěrečného účtu předkládaným vládou Poslanecké sněmovně:
a) Se Nejvyšší kontrolní úřad nevyjadřuje.
b) Nejvyšší kontrolní úřad vždy zpracovává a Poslanecké sněmovně předkládá stanovisko.
c) Zpracovává Nejvyšší kontrolní úřad stanovisko na vyžádání Poslanecké sněmovny nebo jejích orgánů.
22. O námitkách kontrolované osoby proti kontrolnímu protokolu rozhoduje podle zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu:
a) Senát Nejvyššího kontrolního úřadu.
b) Vedoucí skupiny kontrolujících.
c) Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu.
23. Prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu:
a) Nelze po dobu jejich funkčního období z funkce odvolat.
b) Může odvolat jen prezident republiky na návrh Poslanecké sněmovny.
c) Může odvolat předseda vlády na návrh kolegia Nejvyššího kontrolního úřadu.
24. Stát:
a) Není právnickou osobou.
b) Je právnickou osobou, pokud vystupuje v právních vztazích.
c) Je právnickou osobou pouze z pohledu práva Evropské unie.
25. Námitky proti kontrolnímu zjištění mohou být podány dle kontrolního řádu:
a) Nejpozději do 10 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.
b) Nejpozději do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.
c) Nejpozději do 30 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, není-li stanovena v protokolu o kontrole lhůta delší.
26. Přizvaná osoba má podle kontrolního řádu povinnost:
a) Podepsat protokol o kontrole.
b) Zachovávat mlčenlivost.
c) Vyřizovat námitky proti kontrolním zjištěním.
27. Povinnost zachovávat mlčenlivost o utajované informaci má:
a) Jen původce utajované informace.
b) Každý, kdo měl nebo má k ní přístup.
c) Jen fyzická osoba, která je držitelem osvědčení.
28. V případě stanovení požadavku na profesní způsobilost v zadávacím řízení spočívajícího v předložení dokladu prokazujícího schopnost dodavatele zabezpečit ochranu utajovaných informací je zadavatel povinen tuto skutečnost Národnímu bezpečnostnímu úřadu písemně oznámit:
a) Vždy.
b) Pouze jedná-li se o utajované informace stupně utajení Důvěrné nebo vyšší.
c) Pouze jedná-li se o utajované informace cizí moci.
29. Vezme-li žadatel svou žádost zpět, správní orgán:
a) Řízení usnesením zastaví.
b) Může pokračovat v řízení a vydat rozhodnutí, vyžaduje-li to veřejný zájem.
c) tuto skutečnost poznamená do spisu a nečiní v řízení další úkony.
30. Účastník správního řízení může mít v téže věci současně:
a) Pouze jednoho zmocněnce.
b) Více zmocněnců.
c) Více zmocněnců, pokud s tím správní orgán souhlasí.