More Website Templates @ TemplateMonster.com - July 28, 2014!
Úřednická zkouška1. Zákonodárná moc v České republice náleží:
a) Parlamentu a vládě.
b) Parlamentu.
c) Parlamentu a zastupitelstvům krajů.
2. Soudce je jmenován do funkce:
a) Prezidentem republiky bez časového omezení.
b) Předsedou Senátu bez časového omezení.
c) Prezidentem republiky na dvacet let.
3. Pravomocí prezidenta republiky není:
a) Jmenovat členy Bankovní rady České národní banky.
b) Jmenovat a povyšovat generály.
c) Jmenovat nejvyššího státního zástupce.
4. Součástí ústavního pořádku není:
a) Lisabonská smlouva.
b) Listina základních práv a svobod.
c) Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.
5. O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace rozhoduje podle zákona o svobodném přístupu k informacím:
a) Úřad pro ochranu osobních údajů.
b) Správní soud.
c) Nadřízený orgán.
6. Má-li hejtman kraje za to, že usnesení rady kraje je nesprávné:
a) Pozastaví jeho výkon a věc předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání zastupitelstva kraje.
b) Zruší jej a o věci sám rozhodne.
c) Postoupí věc k rozhodnutí Ministerstvu vnitra.
7. Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení není oprávněn podat:
a) Prezident republiky.
b) Senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti.
c) Veřejný ochránce práv.
8. Ústředním orgánem státní správy není:
a) Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.
b) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
c) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
9. Nesprávné je tvrzení, že podle zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy:
a) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech politiky bydlení.
b) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu.
c) Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem státní správy pro řízení činnosti obcí a měst.
10. Mezi politická práva Listina základních práv a svobod nezařazuje:
a) Petiční právo.
b) Právo na svobodu projevu.
c) Právo na život.
11. Přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny základních práv a svobod:
a) Nesmí být vyloučeno z pravomoci soudu.
b) Může být vyloučeno z pravomoci soudu.
c) Nesmí být vyloučeno z pravomoci soudu, pokud zákon nestanoví jinak.
12. Pravidla etiky státních zaměstnanců byla vydána formou:
a) Nařízení vlády.
b) Vyhlášky Ministerstva vnitra.
c) Služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu.
13. Do práv a oprávněných zájmů dotčených osob státní zaměstnanec:
a) Smí zasahovat jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu.
b) Smí zasahovat jen s předchozím písemným souhlasem představeného.
c) Nesmí nijak zasahovat.
14. Státní zaměstnanec se nepohodl se svým představeným, neboť při plnění jistého služebního úkolu nesdíleli společný právní názor. Státního zaměstnance tento incident natolik rozzlobil, že se o něm zmínil v příspěvku na sociální síti, přičemž doplnil, že ve služebním úřadu, v němž je zařazen, jsou představenými samí nekompetentní lidé, kteří nevykonávají službu řádně. Následujícího dne byl státní zaměstnanec představeným upozorněn, že se dopustil neetického jednání. Směl státní zaměstnanec zveřejnit takový příspěvek na sociální síti?
a) Ano, směl, neboť aktivita na sociálních sítích a myšlenky a názory, jež jsou jejich prostřednictvím prezentovány, jsou osobní záležitostí každého státního zaměstnance.
b) Nikoliv, neboť podle Pravidel etiky státních zaměstnanců se státní zaměstnanec vyhýbá činnostem a jednáním, které by mohly snížit důvěru veřejnosti ve státní správu.
c) Ano, směl. Nejprve však měl vhodně nastavit přístup k takovému příspěvku a zajistit, aby jej neviděl nikdo ze spolupracovníků, zejména dotčený představený.
15. Systemizace neobsahuje:
a) Počet služebních míst představených klasifikovaných platovými třídami.
b) Počet služebních míst, u nichž je stanoven zákaz konkurence.
c) Sídlo služebního úřadu a jeho organizačních útvarů.
16. Dle zákona o státní službě označení služebních míst představených v ministerstvech a v Úřadu vlády jsou:
a) Náměstek pro řízení sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení.
b) Ředitel odboru, vedoucí oddělení, vedoucí útvaru.
c) Ředitel sekce, ředitel odboru, vedoucí oddělení.
17. Pravomocné odsouzení státního zaměstnance pro úmyslný trestný čin má za následek:
a) Skončení služebního poměru.
b) Zařazení mimo výkon služby.
c) Zproštění výkonu služby.
18. Existuje v zákoně o státní službě nějaké omezení politických práv státních zaměstnanců?
a) Ano, státní zaměstnanci nemohou být členy politických stran a hnutí a nesmí v nich vykonávat žádnou funkci.
b) Ne, všichni státní zaměstnanci mohou být členy politických stran a hnutí a vykonávat v nich funkce bez jakéhokoliv omezení.
c) Ano, státní zaměstnanci, kteří jsou představenými, nesmí vykonávat žádnou funkci v politické straně nebo v politickém hnutí.
19. Byl-li nárok na náhradu škody podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem uplatněn u úřadu, který není příslušný, tento úřad:
a) Postoupí žádost příslušnému úřadu.
b) Nárok zamítne.
c) Řízení převezme a o nároku rozhodne.
20. Ve věcech náhrady škody podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem jménem státu jednají:
a) Obecní a krajské úřady.
b) Ministerstva a jiné ústřední správní úřady.
c) Zastupitelstva územních samosprávných celků.
21. Podle občanského zákoníku se kvitancí rozumí:
a) Vykonatelný rozsudek soudu prvního stupně.
b) Potvrzení o splnění dluhu.
c) Výpis z veřejného rejstříku.
22. Který ústřední správní orgán se zabývá oblastí kybernetické bezpečnosti?
a) Národní bezpečnostní úřad.
b) Bezpečnostní informační služba.
c) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
23. Pokud zákon nestanoví jinak, je k řízení podle zákona č. 150/Sb., soudní řád správní, věcně příslušný:
a) Krajský soud.
b) Okresní soud.
c) Nejvyšší správní soud.
24. Zákon č. 218/Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) neupravuje:
a) Finanční hospodaření organizačních složek státu.
b) Finanční hospodaření státních podniků.
c) Finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu.
25. Stát:
a) Není právnickou osobou.
b) Je právnickou osobou, pokud vystupuje v právních vztazích.
c) Je právnickou osobou pouze z pohledu práva Evropské unie.
26. Podle zákona č. 219/Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, lze právo stavby k pozemku ve vlastnictví státu zřídit:
a) Za úplatu; bezúplatně jen ve veřejném zájmu. Smluvní zřízení práva stavby vyžaduje schválení Ministerstvem financí.
b) Pouze bezúplatně. Smluvní zřízení práva stavby vyžaduje předchozí souhlas Ministerstva financí.
c) Pouze za úplatu. Smluvní zřízení práva stavby vyžaduje schválení příslušným ministerstvem.
27. Na základě zákona č. 219/Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, je provozovatelem a správcem Centrálního registru administrativních budov:
a) Provozovatelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a správcem je Ministerstvo financí.
b) Provozovatelem i správcem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
c) Provozovatelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a správcem je Ministerstvo vnitra.
28. Veřejnoprávní smlouvu lze dle správního řádu vypovědět:
a) Jen tehdy, bylo-li to ve veřejnoprávní smlouvě dohodnuto.
b) Pouze v případě, změní-li se podstatně poměry, které byly rozhodující pro stanovení obsahu smlouvy.
c) Jen tehdy, je-li to nutné z důvodu ochrany veřejného zájmu.
29. Ústní jednání je dle správního řádu:
a) Vždy neveřejné.
b) Veřejné, pokud správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou neveřejné.
c) Neveřejné, pokud zákon nestanoví nebo správní orgán neurčí, že jednání nebo jeho část jsou veřejné.
30. Soudní dvůr Evropské unie a Účetní dvůr mají své sídlo v:
a) Haagu a Bruselu.
b) Lucemburku.
c) Štrasburku.